Några frågor till Tekniska Verken

Det finns ingenting i propositionen som kräver att småhusägare ska upplåta egen mark för sopkärl, skriver insändarskribenten.

Ni skulle kunna placera dessa kärl på kommunens mark i området, skriver insändarskribenten.

Ni skulle kunna placera dessa kärl på kommunens mark i området, skriver insändarskribenten.

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2023-07-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på artikeln "Nya soptunnorna – jättebra eller vansinnig idé?" (17/6):

Jag tycker att det behövs en aning mer saklig diskussion och belysning i ämnet.

Tekniska Verken hänvisar till regeringens proposition 2021/22:219 ”Ordning och reda på avfallet” av Magdalena Andersson och Annika Strandhäll.  2021/22:219 i korthet: 1) Producenter är ansvariga för kostnaden av återvinning av förpackningsmaterial. 2) Kommunen är ansvarig för fastighetsnära insamling. Det finns ingenting i denna proposition som kräver att småhusägare ska upplåta egen mark för insamlingskärl. Däremot ska uppsamling ske nära fastigheten – och kommunen ansvarar för insamlingen.

Så frågorna som bör ställas till Tekniska Verken är:

Med vilken laglig rätt flyttar ni ansvaret för upplåtning av dessa kärl till småhusägaren? Ni skulle kunna placera dessa kärl på kommunens mark i området.

Propositionen nämner fyra förpackningstyper (papper, plast, metall och glas). Vilket lagstöd har ni att utöka detta till tio olika typer där ett antal inte ens är förpackningar (batterier, lampor)?

"I de kommuner som redan infört sorteringskärl är kundnöjdheten väldigt hög ", säger Tekniska Verken. Redovisa en statistiskt korrekt utförd undersökning (minst slumpmässigt 2 500 svarande, alla småhusägare) och vilka frågor som ställts.

”Vi har noga undersökt vilken lösning som vi ser kommer att fungera bäst i Linköping. Ett 70-tal kommuner i Sverige inklusive bland andra Motala, Norrköping och Söderköping, har redan i dag systemet med sorteringstunnor med flera fack, och erfarenheten från dem är att den extra servicen med enkelheten att sortera hemma är uppskattad” Redovisa en statistiskt korrekt utförd undersökning (minst slumpmässigt 2 500 svarande, alla småhusägare) och vilka frågor som ställts.

Vilket var kommunens (via Tekniska Verken) svar på ovan proposition till regeringen (eller SKR) 2021?

Propositionen nämner att konsumenten (småhusägaren) inte kommer drabbas av några kostnader i och med 2021/22:219. Producenterna ska stå för alla kostnader och det bokförs på kommunens balansräkning för avfallshantering.

Hur fakturerar småhusägaren kommunen för direkta kostnader relaterar till ombyggnader och indirekta kostnader som till exempel värdeminskning?

Har ni undersökt vad hyresrättsinnehavare och bostadsrättsinnehavare tycker om att de är med och betalar (via höjda konsumentpriser) för dessa tunnor och tömningen av dessa? Vad var svaret?

"Småhusägare"

Svar från Tekniska Verken:

Avfallshantering är en komplex fråga som berör alla människor på ett eller annat sätt. Reglerna är många och hanteringen styrs av såväl miljöbalken och avfallsförordningen som producentansvarsförordningar, Boverkets byggregler, lokala föreskrifter med mera. 
Genom nya bestämmelser har alla Sveriges kommuner fått ansvaret att införa fastighetsnära insamling av förpackningar för hushåll innan 2027. Syftet är att öka återvinningen genom att göra det enklare att sortera.
Så som systemet är utformat idag hamnar fortfarande många förpackningar och även en del elektronik i vanliga soppåsen, och får därför aldrig chansen att återvinnas. När kommunerna får insamlingsansvaret för förpackningar blir det möjligt att samordna med mat- och restavfallsinsamlingen.

I och med förändringen förstår vi att det blir viktigt att veta vad som gäller. Enligt förordningen om producentansvar för förpackningar ska dessa förpackningsavfall samlas in fastighetsnära: papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas. Tillsammans med mat- och restavfall samt tidningar som kommunen har skyldighet att samla in redan idag, innebär det behov av åtta separata fack för insamling. Lampor, batterier och småelektronik räknas också som kommunalt avfall och kommer också att erbjudas för att ge en bättre service och högre grad av återvinning.

Precis som idag kommer det att råda ett delat ansvar för sorteringen. Kommunens ansvar är att transportera bort avfallet från fastigheten och se till att det når rätt behandling. Fastighetsinnehavaren är enligt miljöbalken ansvarig för avfallet som uppstår på fastigheten samt kostnaderna för detta. Där ingår ansvaret att ha sin källsortering och lagring av avfallet på den egna fastigheten till dess att kommunen har hämtat det. Tunnorna behöver stå så till att det är möjligt att hämta avfallet på ett arbetsmiljömässigt bra sätt. Byggnationer kring sorteringstunnorna är inget krav utan fastighetsinnehavaren väljer själv om man vill ordna med det och står då också för de kostnader det medför.  För att förvara sitt avfall på annans mark skulle det behövas ett avtal eller uttryckligt lagstöd.

Uppföljning av nöjdhet vad gäller hämtning av avfall vid bostaden och flera andra nyckeltal sker genom en årlig inrapportering från kommunerna till Avfall Sverige, där man kan se att bland våra grannkommuner som redan har sorteringstunnor ligger både Norrköping och Motala på 85% vad gäller nöjdhet.

Vi har försökt svara så utförligt vi kan utan att breda ut oss för mycket då utrymmet är lite begränsat. Det finns även alltid möjlighet till fortsatt dialog med oss via Tekniska verkens kundservice, och du hittar uppdaterad information på tekniskaverken.se. Vi förstår att de nya sorteringstunnorna både blir välkomna och ovälkomna och att det kan vara mer eller mindre enkelt att göra anpassningar och skapa plats. Vi strävar efter att ha en öppen dialog, och har därför valt att gå ut med information i ett tidigt skede och svara på frågor allt eftersom, men har därmed ännu inte alltid svar på alla frågor. Projektet ska vara genomfört under 2026 och vi kommer att fortsätta informera i takt med att det framskrider.

Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfall och återvinning