Är det studenternas fel att så många underkänns?

Nu är det dags för ledningen för Sjuksköterskeprogrammet vid Liu att förklara varför majoriteten av sjuksköterskestudenter som skriver ISS3 tentamen misslyckas. Är det studenternas fel? undrar insändarskribenten.

Över majoriteten av sjuksköterskestudenter vid Liu misslyckades på tentamen för termin tre i år.

Över majoriteten av sjuksköterskestudenter vid Liu misslyckades på tentamen för termin tre i år.

Foto: Claudio Bresciani/TT

insändare2021-08-17 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I år har över majoriteten av sjuksköterskestudenter (153 av 179) misslyckats på ISS3 tentamen, där fokus är folksjukdomar. Förutom att det är mycket vi ska kunna inför tentan så speglar frågorna inte alltid det vi lärt oss eller diskuterat under basgruppen.


Om ni inte har hunnit läsa artiklar som “Studenter får inte en rättvis chans” av en anonym och “Liu måste ifrågasätta sin pedagogik” av Johanna Hammarberg, gör det. Båda artiklarna tar upp problematiken sjuksköterskeutbildningen på LiU har. Artiklarna har något år på nacken, men är sorgligt nog lika relevanta i dag. Hammarberg var till och med ambitiös nog att ge förslag på förbättringsarbete som LiU skulle kunna implementera, men institutionen tog inte hennes förslag seriöst eller gav någon form av respons på det. 


Trots att många studenter inom programmet kritiserar och vädjar om en förändring, har ledningen ignorerat deras rop. Flera kurskamrater till mig har, oberoende av varandra, påpekad två saker: att tentamen är utformad likt tentamen som läkarna ges i fördjupningsnivå, samt att frågorna inte speglar kursinnehållet. Studenter från andra lärosäten blir förvånade över hur komplicerade svar vi behöver ge för att bli godkända. Om vi inte blir godkända efter det tredje tentamenförsöket, kan vi inte längre fortsätta våra studier. Om vi är på gränsen att bli godkända finns det ingen möjlighet för oss att komplettera, utan vi behöver på nytt skriva tentamen ett par månader senare, igen och igen. 

I år såg vi en vändning och ISS3 blev utformad på nytt, dock kvarstår problemet. Den nya utformningen av tentamen blev inte bättre, tvärtom. Ledningen har inte tagit åt sig av kritiken eller ansvar för tentans utformning, utan väljer att skylla allt på studenterna. När nya studenter kommer till programmet och majoriteten får underkänd får de höra från ledningen att inte har pluggat tillräckligt, men kan det verkligen stämma, när det sker vid upprepade tillfällen och med olika studenter? Nu är det dags för ledningen att komma fram och förklara varför majoriteten av sjuksköterskestudenter som gör ISS3 misslyckas! Är det ingen annan än studenternas fel? 

Mina slutord går till alla studenter som har misslyckat ISS3 mer än 3 gånger: kom ihåg att du inte är problemet, utan systemet.

Vargen 

Svar

Vi är medvetna om studenternas frustration rörande examinationen ISS3. Många program vid LiU har vid något tillfälle en nivåhöjning i kunskap som upplevs markant för många studenter. Vid sjuksköterskeprogrammet infaller detta i termin 3.  I tidigare terminer inhämtas kunskap om den friska människan för att nu tillämpa denna för att förstå hur vården påverkar den sjuka patienten. Kraven för att arbeta som sjuksköterska anges i de nationella målen för sjuksköterskeexamen. Detta säkerställer att alla studenter som tar examen har de kunskaper som krävs för att bedriva god och säker vård. Varje lärosäte utformar sin utbildning utifrån de nationella målen, därför är det inte möjligt att jämföra specifika examinationer.

Vår pedagogiska modell problembaserat lärande (PBL) utgår från verklighetsbaserade scenarion, där studenterna tillsammans med lärare diskuterar och reflekterar över innehållet.  PBL förutsätter att studenten tar stort ansvar för sitt lärande, vilket har blivit särskilt utmanande i rådande pandemisituation med distansstudier.

Studenterna möter terminens lärare som tex föreläsare, basgruppshandledare och i klinisk färdighetsträning. Lärarlaget har mångårig erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor och många arbetar parallellt som sjuksköterskor i klinisk verksamhet. Lärarlaget har god kunskap om kursinnehåll såväl som studenternas lärande. Examinator granskar lärandeaktiviteter och examination för att säkerställa att de svarar mot kursmålen. ISS3 utformas och bedöms av lärarlaget och examinator gemensamt. Examinator ger slutgiltigt betyg vilket är ett myndighetsbeslut som regleras i Högskoleförordningen och lokala riktlinjer vid LiU. 

ISS3 är en spärr till termin 5 vilket motiveras av att kunskapens komplexitet fördjupas i högre terminer. Examinationen erbjuds vid tre tillfällen per år och får genomföras ett obegränsat antal gånger. Efter två underkända examinationer erbjuds särskilt stöd för att uppnå lärandemålen, tyvärr har deltagandet varit lågt. I våras genomfördes ett ytterligare fördjupat stöd där 50 % av deltagarna blev godkända på ISS3. Utifrån pandemisituationen erbjöds ett extra tentamenstillfälle för ISS3 för att minska risken för spärr till högre termin. Vid programmet pågår utvecklingsarbete bla för att underlätta nivåhöjningen genom att ytterligare förbereda studenterna i de lägre terminerna. Just nu pågår en översyn av programmets innehåll och lärandemål, i syfte att ge studenter bästa förutsättningar för att klara sina studier.

Helén Marklund
Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet LIU

Åsa Ernersson
Biträdande programansvarig Sjuksköterskeprogrammet
Examinator ISS3, studieort Norrköping

Sara Bergstrand
Examinator ISS3, studieort Linköping