Tänk om Saab – lösningen är inte större bilparkeringar

Saabs relativt centrala läge i Linköpings tätort gör att det finns goda möjligheter att främja mer hållbara färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik i stället för att bygga ut bilparkeringen, skriver Anna Niska, forskningsledare på VTI.

Att ersätta idrottsplaner med bilparkeringar till de anställda var inte något som föreslogs under workshopen på Folkhälsomyndigheten, kan jag lova, skriver Anna Niska, forskningsledare på VTI.

Att ersätta idrottsplaner med bilparkeringar till de anställda var inte något som föreslogs under workshopen på Folkhälsomyndigheten, kan jag lova, skriver Anna Niska, forskningsledare på VTI.

Foto: Åke Alvin/Annika Johansson VTI

Debatt2023-10-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Saabvallen går i graven efter 75 år – byggs om till parkering" (25/10):

Läste med förvåning och bestörtning om Saabs pågående arbete med att ersätta Saabvallen med en bilparkering. Det känns som en väldigt simpel och gammalmodig lösning. Det är redan trafikinfarkt på bilvägarna kring Saab på mornar och eftermiddagar. Att de 1 000 nya anställda ska ta sig till arbetet i egen bil är därför inte någon god idé. Lösningen är inte fler bilvägar och större bilparkeringar. All erfarenhet och forskning visar att det leder till ökad biltrafik i en aldrig sinande tillströmning. Med tanke på det klimatläge vi befinner oss i, är det ett mönster som måste brytas. 

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och bidrar till flera andra negativa effekter på miljö och människors hälsa. Förutom de 240 personer som dödas i trafikolyckor varje år är det ungefär 3 000 som dör i förtid till följd av luftföroreningar från biltrafiken. 

Saabs relativt centrala läge i Linköpings tätort gör att det finns goda möjligheter att främja mer hållbara färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. I stället för att bygga ut bilparkeringen skulle det alltså vara betydligt bättre att investera i lösningar som motiverar de anställda att välja andra alternativ än egen bil. Att bryta gamla vanor är svårt men inte omöjligt med rätt incitament. 

Störst möjlighet att påverka människors beteende och val av färdmedel finns det vid större förändringar i livet som exempelvis när någon flyttar till en ny bostad, får barn eller byter arbetsplats. I ett läge med flera nyrekryteringar har Saab alltså ett gyllene läge att skapa en kultur som innebär att ”till den här arbetsplatsen reser vi hållbart!”. Om de som kan går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet, blir det också bättre för de som av en eller annan anledning måste ta egen bil till arbetet. Störst positiva effekter fås om fler väljer aktiva transporter, det vill säga gång eller cykel. Förutom att det är bra för klimatet, och luftkvaliteten i Linköping, är det också gynnsamt för den enskildes hälsa och för företaget då det leder till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. 

Under de senaste 20 åren har andelen svenskar med nedsatt kondition fördubblats, från 27 till 46 procent. Vi lever ett alltmer stillasittande liv och var tredje vuxen svensk når inte upp till rekommendationen om minst 150 minuters fysisk aktivitet per vecka. För barn är situationen än mer alarmerande där endast 2 av 10 uppnår WHO:s rekommendation. Vi behöver göra allt för att vända den trenden, för att undvika en ohållbar situation i framtiden. Vardagsmotion i samband med resan till och från skola och arbete är en lättillgänglig form av motion som passar många. 

I början av veckan deltog jag i en workshop på Folkhälsomyndigheten i ett pågående regeringsuppdrag om främjande av fysisk aktivitet. Tillsammans med representanter från ett antal andra myndigheter och organisationer diskuterade vi bland annat hur vi kan få in mer rörelse i arbetslivet för en mer hälsosam befolkning. En svår fråga som väckte idéer om fler friskvårdstimmar, gående möten, bonus för de som går eller cyklar till arbetet, och så vidare. Att ersätta idrottsplaner med bilparkeringar till de anställda var inte något som föreslogs, kan jag lova. 

Saab och Linköping har med unik och excellent kompetens vid Linköpings universitet och VTI goda förutsättningar att bli mer hållbart ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Varför inte starta en gemensam forskningssatsning där olika hållbara mobilitetslösningar testas och utvärderas med avseende på miljö- och hälsoeffekter? Då skulle Saab kunna stoltsera med att vara ett föredöme för andra som ett modernt företag som värdesätter medarbetarnas hälsa och tar ansvar för en mer hållbar framtid. Det tror jag också skulle vara ett bra sätt att locka fler medarbetare!