Vård ska komma alla till del – oavsett avstånd

För att skapa en tillgänglig vård vill vi göra satsningar på vårdcentralerna. De har en stor roll i att vara den första kontakten in i vården, skriver debattörerna.

Genom satsningar på vårdcentralernas förebyggande och hälsofrämjande insatser kan ohälsa brytas innan den eskalerar till sjukdom, skriver debattörerna.

Genom satsningar på vårdcentralernas förebyggande och hälsofrämjande insatser kan ohälsa brytas innan den eskalerar till sjukdom, skriver debattörerna.

Foto: Mostphotos

Debatt2022-11-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet kommer lägga sin egna första budget för mandatperioden. Budgeten ska säkerställa att vi tar vara på hela länets styrka och växtkraft, på landsbygd, i skärgård, i byar, i städer och i förorter. Vi vill att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i hela länet. Östergötland ska vara ett robust län med bra välfärd, starkt näringsliv och ett livskraftigt civilsamhälle. När människor har goda livsvillkor och hälsan är jämlik, ökar möjligheterna till en hållbar tillväxt, utveckling och välfärd. 

För att skapa en tillgänglig vård vill vi göra satsningar på vårdcentralerna. De har en stor roll i att vara den första kontakten in i vården. Genom satsningar på vårdcentralernas förebyggande och hälsofrämjande insatser kan ohälsa brytas innan den eskalerar till sjukdom. Det är också genom vårdcentralen som kontinuitet och samordning bäst sker vid komplexa eller långvariga vårdbehov. Här vill Centerpartiet göra en riktad resursförstärkning till primärvården och till de vårdcentraler som har långt till närmsta sjukhus.

Region Östergötland ska fortsatt arbeta för att vara en god arbetsgivare där många vill arbeta, utvecklas, studera och forska. För detta behövs ett aktivt och strukturerat arbete för att behålla och utveckla medarbetare men också för att locka personer med rätt kompetens till de tjänster som utlyses. Här vill vi satsa 30 miljoner kronor till stärkt kompetensförsörjning. Regionen ska även gå före och arbeta mer aktivt för att möjliggöra anställning för personer med funktionsnedsättning.

Ett samhällsproblem som har förvärrats under pandemin är destruktiva förhållanden där våld utövas. Vi i Centerpartiet vill tydligt stå upp för de som drabbas. Vi vill etablera ett integrerat mottagande med stöd till de som drabbats av våld i nära relation eller av sexuellt våld. 

Vi vill stärka länets mödra- och förlossningsvård. För detta krävs en större följsamhet för varje födande kvinnas behov och en ökad valfrihet. Vi vill göra det möjligt med barnmorskeledda förlossningsavdelningar, och utreda ett införande av caseload-metoden som innebär att en barnmorska eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården. Metoden leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning till barnet. 

För att en patient ska få rätt vård och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten kunna kommunicera med varandra. Genom vår tolksatsning säkerställer vi tillgång till en kompetent tolk som är en förutsättning för en tillgänglig och säker vård.

Vi ser även hur kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin, då resenärer har uppmanats att arbeta hemifrån för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Nu behöver satsningar göras för att få tillbaka resenärerna. Arbetet för att ställa om till ett transporteffektivt samhälle med låg klimatpåverkan är fortsatt viktig. Att säkerställa Ostlänkens framdrift är också prioriterad. Under 2023 avser vi stärka samarbetet med kommunerna för att samordna den samhällsfinansierade trafiken och utveckla konceptet ”linjelagd skolskjuts” för ett ökat hållbart resande på Östergötlands landsbygder.

Det här är en budget som vi i Centerpartiet tror kommer bidra till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i hela Östergötland.