Tydliga steg för att minska beroendet av hyrpersonal

Årets kostnader till och med juli för bemanningsföretag var 354 miljoner kronor jämfört med 195 miljoner kronor året innan. Det motsvarar 6,2 procent av lönekostnaderna, skriver debattörerna.
Årets kostnader till och med juli för bemanningsföretag var 354 miljoner kronor jämfört med 195 miljoner kronor året innan. Det motsvarar 6,2 procent av lönekostnaderna, skriver debattörerna.

Målsättningen är att kostnaden för hyrpersonal ska utgöra maximalt 2 procent av personalkostnaderna senast 2025, skriver debattörerna.

Debatt 8 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiska låga resultat. Region Östergötland har budgeterat för ett minus på 1050 miljoner kronor kronor i år, men helårsbedömningen efter sommaren ger att det blir ett underskott på cirka 1,5 miljarder kronor. Vi som politiker har därför ett flertal utmanande pusselbitar att lägga för att tillgodose helheten.

Tillsammans med det kärva ekonomiska läget vet vi att bemanningssituationen är ytterst ansträngd i delar av hälso- och sjukvården, främst på grund av sjuksköterskebrist. Region Östergötlands attraktivitet som arbetsgivare har en avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens, både på kort och på lång sikt. Det handlar om att våra medarbetare ska vilja – och orka – jobba kvar i vår organisation. I förlängningen handlar det om patientsäkerhet. Östgötarna ska kunna lita på att få vård, när den behövs. Då duger det inte med stängda vårdplatser eller meddelande om en köplats där vårdgarantins gräns inte sällan tänjs med råge.

Med bemanningsproblematiken i vården har beroendet av bemanningsföretag vuxit sig allt starkare. Det har medfört att kostnaderna för hyrpersonal ökat markant. Årets kostnader till och med juli för bemanningsföretag var 354 miljoner kronor jämfört med 195 miljoner kronor året innan. Det motsvarar 6,2 procent av lönekostnaderna. För att komma till rätta med detta har Östgötasamverkan tagit fram en strategi och arbetar nu aktivt för att skapa ett oberoende av hyrpersonal. Målsättningen är att kostnaden för hyrpersonal ska utgöra maximalt 2 procent av personalkostnaderna senast 2025. För att nå målet görs nu ett handlingskraftigt arbete utifrån strategin för att begränsa beroendet av bemanningsföretag.

Åtgärder på kort sikt är bland annat att inga inköp av hyrpersonal ska ske utanför de ramavtal som finns och att förbättra kvaliteten och kontrollen av beställningar. Den interna bemanningsorganisationen ska också utvecklas, både som ett attraktivt val för till exempel sjuksköterskor och för att möta verksamheternas behov.

Huvudsyftet med strategin är att minska vårt beroende av bemanningsföretag. I det fortsatta arbetet vill vi även uppnå andra vinningar, så som att säkerställa kompetensförsörjningen över tid, nå en högre kvalitet på den personal som hyrs in och förbättra processen med beställningar och krav på leverantören. Minskningen behöver göras successivt för att säkerställa en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö för personalen. Allt för att hitta en bra process med målet att få en ekonomi i balans.

Trots många och svåra utmaningar framåt är vi övertygade om att utvecklingen går att vända. Det är därför tydligt att det nu handlar om att leda ansvarsfullt och bygga upp grunden igen. Med fokus på Region Östergötlands kärnverksamheter säkerställer vi en god och likvärdig vård för alla östgötar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa