Trygghetsfrågorna är ett kommunalt ansvar

Det finns redan i dag inom kommundelen ett antal trygghetsproblem som kunde ha förebyggts och undvikits om det från bland annat kommunens sida funnits ett större engagemang, skriver debattören.

Debatt 24 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ljungsbro/Berg är en expansiv kommundel som enligt översiktsplanen på lång sikt förväntas öka sitt invånarantal med över 40 procent. Med en växande och därmed yngre befolkning följer också en rad sociala utmaningar som i god tid kan behöva mötas med olika insatser från både kommunen och civilsamhället. En av dessa gäller trygghetsfrågorna.

Det finns redan i dag inom kommundelen ett antal trygghetsproblem som kunde ha förebyggts och undvikits om det från bland annat kommunens sida funnits ett större engagemang.

I kommundelen fanns, kopplat till det dåvarande närrådet, från i början av 90-talet och en bit in på 2010-talet, ett väl fungerande trygghetsråd med ett aktivt och utvecklat kontinuerligt trygghetssamarbete mellan politiker, medborgare, polis, socialtjänst, skola och olika myndigheter.

I brist på intresse och engagemang, inte minst från de politiska beslutfattarna, somnade tyvärr rådet så småningom in. I samband med en organisationsöversyn som genomfördes inför valet 2018 (?) upphörde dessutom närrådet och ersattes efter en flumutredning med något som kallades ”Utskott för medborgardialog”. Som förutom att det redan från början var en dålig idé, dessutom sjönk ihop som en sufflé under covid-19-pandemin.

 

Som en reaktion på dubbelmordet i Ljungsbro 2013 startades på initiativ av Ljungsbon Anders Rosén, en ideell förening med namnet Trygga Ljungsbro. Ändamålet med denna har varit ”att jobba för ett tryggare öppnare och vänligare Vreta kloster kommundel för alla”. Föreningen har sedan dess tagit på sig ett berömvärt ansvar att försöka driva trygghetsfrågorna i kommundelen. Men på grund av bland annat brist på engagemang från både kommunen och från samhället i övrigt anser sig nu styrelsen nödsakad att föreslå en nedläggning av verksamheten.

Efter valet 2022 utsåg kommunfullmäktige inom sig, i stället för de misslyckade utskotten för medborgardialog, sju så kallade geografiska utskott fördelade på olika kommundelar. Enligt sin arbetsordning har dessa som en av sina viktigaste uppgifter att bevaka tryggheten inom sitt geografiska område och att bland annat genomföra trygghetsvandringar. Tyvärr har utskottens arbetsvillkor, möjligen avsiktligt, redan från början begränsats till två möten per år och med för knappt tilltaget administrativt stöd. Det kan dock inte få utgöra något hinder för att fullfölja sitt uppdrag.

Det är inför den uppenbara risken för en nedläggning av föreningen Trygga Ljungsbro, nu precis rätt tillfälle för det av kommunfullmäktige utsedda utskottet för Vreta kloster att snart ett år efter valet göra verklighet av sitt uppdrag och axla det ansvar man tilldelats. För redan på söndag den 27 augusti kan Ljungsbro/Berg stå utan någon organisation med ett särskilt uppdrag att verka för kommundelens trygghet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa