Tjustbanan är en strategiskt viktig fråga

Järnvägen har betydelse för att binda samman Kalmar och Västervik med Linköping. Det skapar förutsättningar för integrering inom länen och tillgänglighet till och från Stockholm och övriga landet, skriver debattören.
Järnvägen har betydelse för att binda samman Kalmar och Västervik med Linköping. Det skapar förutsättningar för integrering inom länen och tillgänglighet till och från Stockholm och övriga landet, skriver debattören.

Tjustbanan är viktig för transporter i framtiden förutsatt att den får en koppling till stambanan och att en upprustning görs. Järnväg är framtiden, se på utbyggnaden som sker i Europa, skriver debattören.

Debatt 23 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I första hand vore det önskvärt med en anslutning till det nya resecentrumet i Linköping då det underlättar byten. Skulle det inte bli så får man förutsätta att det kommer finnas mycket goda bussförbindelser mellan stationerna. Det är dock absolut nödvändigt att en anslutning till södra stambanan och det nationella järnvägssystemet finns. Detta för att möjliggöra för godstrafik på Tjustbanan. 

En ökad godstrafik i och med en ökad etablering av verksamheter i Åtvidaberg kommer kraftigt belasta väg 35. Väg 35 är en 2+1-väg och en ökad godstrafik på den skulle innebära att genomsnittshastigheten sjunker. Det skulle även oftare uppstå problem med omkörning i de avsnitt där det är enbart ett körfält, vilket är förödande för till exempelvis utryckningsfordon. 

Men kan det då tas gods på järnväg till Åtvidaberg? Ja, om en upprustning av Tjustbanan görs. Det finns även möjlighet till att skapa en mindre godsbangård vid Åtvidabergs station. 

 

Järnvägen är viktig på sikt både för Västerviks, Åtvidabergs och Linköpings arbetsmarknader. Om tågen går som det ska, är det mera bekvämt och går fortare än buss. Resenärer upplever det enklare att arbeta på tåg än på buss. Kollektivtrafik är en viktig förutsättning för social, ekologisk och ekonomisk utveckling i Åtvidaberg. Busstrafiken och tågtrafiken kompletterar varandra.

Järnvägen har betydelse för att binda samman Kalmar och Västervik med Linköping. Det skapar förutsättningar för integrering inom länen och tillgänglighet till och från Stockholm och övriga landet. Detta gäller både person- och godstrafik. 

För näringslivet i Åtvidaberg är det viktigt med: 

* Trygga och pålitliga resor. Resenärerna måste kunna lita på att trafiken fungerar. Målet är att få tillbaka och öka antalet resande. Detta innebär att underhållsåtgärder måste genomföras.

* Att restiden blir så kort som möjligt så att tågresor är ett bättre alternativ än den privata bilen för arbetspendlingen. Åtgärder för att sänka restiden behöver vidtas. Detta avser bland annat investeringar i ny infrastruktur så som mötesspår och att ta bort obevakade övergångar. Sistnämnda även ur ett säkerhetsperspektiv.

* Anslutning via Stångådalsbanan till Linköping är avgörande för trafikens möjliga utveckling. Framför allt då kopplingen till Södra stambanan för att möjliggöra godstrafik. Vid elektrifiering eller vätgasdrift så medger det ett miljövänligt alternativ av godstransport. Det skulle även medföra en minskad belastning av tung trafik på vägarna.

 

Det förändrade omvärldsläget har gjort att Östersjöområdet fått ett ökat fokus. Utredningen bör ta upp Tjustbanans framtida betydelse för kopplingarna till och från Östersjön ur ett säkerhets- och beredskapsperspektiv för såväl resande som transporter av gods. 

För Åtvidaberg är Tjustbanan en strategiskt viktig fråga för kommunens framtida utvecklingsmöjligheter. Kommunens ambition är att växa och utvecklas och arbete pågår med olika strategiska utvecklingsinsatser för exempelvis nya bostads- och verksamhetsområden.

Åtvidabergs kommun och dess näringsliv hoppas på att Trafikverket ser potentialen i en utveckling av Tjustbanan som ett miljövänligt alternativ för transporter både av personer och gods. 

Har man en gång lagt ner en järnväg så är den för alltid borta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa