Syftet med att äga kommunala bolag

Debatt 17 mars 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ägarna borde få vinsten" (12/3):

Kommunen äger inte kommunala bolag för att maximera vinsterna utan för att tillhandahålla för kommuninvånarna viktiga nyttigheter som hyresbostäder, vatten, energi, bredband, avfallstjänster etcetera till rimliga priser. Samtidigt kan bolagen bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Verksamheten i bolagen bör ge en rimlig utdelning till ägaren utifrån det kapital som kommunens bolag representerar. Att genom för höga priser i bolagen finansiera kommunens egen verksamhet är ett sätt att smygvägen beskatta kommuninvånarna. Eftersom de flesta av nyttigheterna är konkurrensutsatta är dessutom möjligheterna att ta ut för höga priser starkt begränsad. Monopoltjänster som bland annat elnät, vatten och hushållsavfallstjänster är styrda enligt särskild lagstiftning och här finns myndighetskontroller som hindrar att man frångår självkostnadsprincipen och tar ut oskäliga priser.

 

I dagsläget används vinsterna i de kommunala bolagen till att vidareutveckla verksamheterna för kommuninvånarna. Dessutom lämnar de kommunala bolagen i Linköping cirka 300 mkr till moderbolaget Stadshus AB som dels använder dessa för att betala räntor på lån (cirka 200 mkr), dels 175 mkr i utdelning och tjänster till ägaren kommunen. Kommunen får dessutom cirka 200 mkr i avkastning på de 5,45 mdkr som man fick av Stadshus AB vid bildandet av moderbolaget. 

Så Hassan Deris påstående att kommunen bara får 10 procent av vinsten i de kommunala bolagen är helt missvisande. Kommunen får mellan 300 och 400 mkr, men framför allt får kommuninvånarna en trygg och säker och klimatsmart leverans av tjänster till ett pris som ligger klart under genomsnittet i landet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa