Stärkt kollektivtrafik i både landsbygd och städer

Nyligen antog Region Östergötland Östgötasamverkans (M, KD och L) budget och med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vid styret blir det många nödvändiga satsningar inom infrastrukturen.

Vi vet att med rätt satsningar och med god planering får vi en tillgänglig kollektivtrafik och en god infrastruktur som sammanbinder hela länet, skriver debattörerna.

Vi vet att med rätt satsningar och med god planering får vi en tillgänglig kollektivtrafik och en god infrastruktur som sammanbinder hela länet, skriver debattörerna.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2022-12-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kollektivtrafik och infrastruktur är en viktig del av östgötarnas vardag och därmed också en viktig del av Region Östergötlands verksamhet. För att Östergötland ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo, arbeta, studera – samt även att besöka – behöver vi säkerställa länets möjligheter för alla transporttyper. Vi vill utveckla verksamheten brett över länet, både i städer och på landsbygden – vi vet att med rätt satsningar och med god planering får vi en tillgänglig kollektivtrafik och en god infrastruktur som sammanbinder hela länet.

Politiken behöver se över hur kollektivtrafiken i Region Östergötland styrs och vilka mål den ska uppfylla. Vi kommer att revidera Regionalt Trafikförsörjningsprogram och se över vilka åtgärder som är av mest nytta för våra östgötska medborgare – oavsett var i länet de befinner sig.

Östergötland är ett stort län och större hänsyn behöver tas till de östgötar som bor och verkar utanför tätorterna, kort sagt – landsbygdens intressen behöver sättas högre upp på agendan. Vi vill stärka det politiska samarbetet mellan Region Östergötland och länets kommuner och utveckla de samarbetsformer som redan finns. Det är viktigt att kommunerna involveras tidigare i arbetet med bland annat trafikutredningarna så att förankringen i det lokala stärks och att vi från början får rätt åtgärder på plats för den lokala trafiken. Vi vill också i samverkan med kommunerna se över möjligheterna till fler pendlarparkeringar i länet så att fler kan resa kollektivt och hållbart mellan stad och landsbygd.

Det är många infrastrukturprojekt, både pågående och planerade, som påverkar Östergötland, både på kort och på lång sikt. Region Östergötland behöver se över och identifiera de för Östergötland viktigaste projekten och ta fram en strategi för att kunna påverka och följa upp processerna för att på så vis säkra Östergötlands intressen. Ostlänken är ett exempel på detta, där en ökad kapacitet på stambanan gör att vi kan få ett bättre trafikflöde både för gods- och persontrafik. Vi vill också se till att Region Östergötland initierar en dialog med Trafikverket för att förbättra trafiksäkerheten och skapa effektivare flöden på E4:an – något som både är till gagn för östgötarna och genomresande från andra delar av Sverige.

För att fler ska kunna få möjligheten att arbetspendla i Östergötlands södra delar satsar vi på att utveckla tågtrafiken på Stångådalsbanan. Vi vill se kortare restider och tätare tågtrafik för att fler personer ska kunna nyttja kollektivtrafiken både för arbetspendling och från studier. Vi vill också se en fortsatt statlig upprustning av Tjust- och Stångådalsbanan. Det är även viktigt att se över möjligheten att förenkla pendlingen över länsgränserna med ett sammanhängande biljettsystem för att minska krånglet.

Det finns också en viktig del av det infrastrukturella arbetet som inte handlar om att flytta människor eller varor utan snarare möjliggöra för det motsatta – att bygga ut den digitala infrastrukturen. Här behöver vi fortsätta utbyggnaden för att invånare och företag i hela länet ska kunna ta del av utvecklingen. Det är viktigt med investeringar som gör det möjligt att leva och verka i hela Östergötland!