Starka familjer bygger ett starkt samhälle.

Barn som växer upp i trygga familjer får bättre förutsättningar att klara av livets alla utmaningar, skriver debattören.

Politiken bör enligt vår mening stödja familjerna i stället för att styra dem, skriver debattören.

Politiken bör enligt vår mening stödja familjerna i stället för att styra dem, skriver debattören.

Foto: Andres Kudacki

Debatt2023-07-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Några veckor har gått sedan den livliga budgetdebatten ägde rum i kommunfullmäktige. Som vanligt är Kristdemokraternas budget fylld till bredden med KD-politik. I vårt budgetförslag ligger fokus på barn och ungdomars uppväxtvillkor. Många människor oroas av samhällsutvecklingen och undrar vart vi är på väg någonstans. Oroande nog ser vi en skrämmande utveckling där grov kriminalitet sprider sig till allt yngre åldrar. Detta är något vi måste arbeta med aktivt och på bred front. Våra ”mjuka” satsningar har som syfte att förhindra att barn redan i tidig ålder dras in i kriminella gäng. Dessa satsningar går som en röd (eller KD-blå) tråd genom hela vår budget. Vi inkluderar åtgärder för att stärka elevhälsan, erbjuda föräldrastöd och anställa fler heltidsmentorer i skolorna. 

Sverige står idag inför ett viktigt vägval inom familjepolitiken. Partier längs hela den politiska skalan verkar aktivt för att försvaga familjens roll i samhället, medan vi kristdemokrater tvärtom vill stärka den. Vi anser att familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället vilar på. Barn som växer upp i trygga familjer får bättre förutsättningar att klara av livets alla utmaningar. Politiken bör därför, enligt vår mening, stödja familjerna i stället för att styra dem. Vi vill uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme och förbättra barnfamiljernas ekonomi.

Utöver de satsningar som nämnts ovan vill vi kristdemokrater även avsätta extra medel för att inrätta en fritidsbank där barn och ungdomar ska kunna låna sport- och fritidsutrustning. Vi vill även utreda möjligheten att kulturskolan ska verka i olika delar av kommunen, vilket skulle ge fler barn och ungdomar i utsatta områden möjligheten att delta och hitta ett sammanhang.

Tyvärr var det inte vår budget som vann den avgörande omröstningen. Istället fick vi en kompromissbudget, en urvattnad kompromiss av Socialdemokraternas och Moderaternas politik, som saknar viktiga satsningar. Jämförelsen med ”mellanmjölk” som framkom under debatten är därför mycket passande.

Även på riksnivå, där Kristdemokraterna ingår i regeringen, har partiet tagit flera initiativ inom familjepolitiken. Även här är syftet att stärka familjen och därmed förbättra barn och ungdomars uppväxtmiljö. Som ett exempel har regeringen nyligen tillsatt en utredning om ungas skärmtid. Socialminister Jakob Forssmed (KD) konstaterar att barns och ungas användning av digitala medier har ökat betydligt på kort tid, vilket skapat behov av att undersöka kopplingen mellan olika hälsoaspekter och digital medieanvändning. 

Regeringens förslag om ett fritidskort kommer att ge fler barn och unga möjligheten att i gemenskap med andra få tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv. Dessutom har regeringen lagt fram ett uppdrag om att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning och att föräldrapenningdagar ska kunna överlåtas till närstående, såsom mor- eller farföräldrar.

Det är av avgörande betydelse att stärka familjen för att trygga barnens framtid. Vi fortsätter att kämpa för en politik som ger familjer möjlighet att växa och blomstra, för barnens och samhällets bästa.