Stadskärnan ska vara tillgänglig och attraktiv för alla

Tack för er insändare, SRF Linköping med ordförande Bertil Olsson! Vi beklagar att ni upplever stadskärnan på detta sätt. För oss är det viktigt att arbeta för att skapa en stad som är välkomnande och tillgänglig för alla.

Debatt 8 juli 2021 07:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Varför kastas synskadade ut från stadskärnan?” 24/6.

Tillgänglighet är en viktig fråga och vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar som tillgodoser så många behov som möjligt. Samtidigt är det mycket som ska få plats på en begränsad yta och många aspekter att ta hänsyn till. Stadskärnans gator behöver rymma ytor för vistelse och gångtrafik, men även funktioner som bänkar, cykelparkeringar, uteserveringar och varuexponering för butiker och verksamheter. Materialen på gatan behöver vara robusta för att klara av att tyngre fordon, som sopbilar och bilar för varuleveranser, kör där utan att ytskikten tar skada. Den lösning som vi använder oss av i dag för gatorna i stadskärnan klarar av en mångfald av behov och funktioner. Men detta är inte helt utan utmaningar. Precis som ni påpekar finns det mer att önska när det gäller tillgänglighet för personer med synnedsättningar. Det är en utmaning för oss och vi arbetar aktivt med att undersöka lösningar som förbättrar stadskärnans gator ur det perspektivet.

 

Det har gjorts flera åtgärder för att förbättra stadskärnans tillgänglighet. Under de senaste åren har vi till exempel lagt markvärme i delar av innerstaden för att minska risken för halkolyckor, byggt bort nivåskillnader mot entréer och skapat större ytor för att gynna framkomligheten för gående och cyklister. Tack vare dessa förändringar är stadskärnan tryggare och mer lättillgänglig för många. 

Syftet med så kallade gångfartsområden är att skapa ett mer levande och flexibelt stadsliv och därmed en mer attraktiv stadskärna för Linköpingsborna. På gångfartsområden får fordonstrafik enbart framföras i gånghastighet och fordon har väjningsplikt för gående. Några gator i innerstaden har också gjorts om till gågator, vilket innebär begränsningar för vilka fordon som får köra där. Gångfartsområden och gågator ska enligt lag utformas så att det framgår att gående kan använda hela ytan och att det inte är lämpligt för fordon att köra med högre hastighet än gångfart.

 

Vi vill att stadskärnan ska vara tillgänglig och attraktiv för alla. Vi är inte i mål med detta ännu, men vi arbetar ständigt med att förbättra staden för att tillgodose de många behov som finns. 


Ämnen du kan följa