Se Rimforsas planprocess som en helhet

På senare tid har man kunnat läsa i Corren om de stora bostadssatsningar som planeras i Rimforsa, senast i reportaget med kommunalrådet Christer Segerstéen.

Debatt 20 januari 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Segerstéen (M): Hela kommunen måste växa" (12/1):

Det område som i nuläget har hunnit längst i processen är Rimforsa 1:49, beläget mellan Hallstad Säteri och Ulrikavägen. I samråd, skrivelser och utredningar under planförfarandet har ett antal problem gällande detta område lyfts, till exempel användande av jordbruksmark, respektavstånd till jordbruk och betesdjur, fynd av rödlistade arter och överlapp med område för regionalt intresse för kulturmiljö. Hallstad Säteri och Hallstad Kvarnar är dessutom två av endast fem miljöer i Rimforsa som klassas som ”kulturmiljö av högsta värde” i kulturmiljöinventeringen från 2018. Trots detta har antalet bostäder i aktuellt detaljplaneförslag ökat från 30–50 till att tillåta drygt 70 bostäder.
Parallellt har ytterligare ett planförfarande inletts gällande område 1:129, beläget alldeles söder om Ulrikavägen. Detta område förväntas kunna ge över 300 bostäder (Corren 8 januari), något som i så fall skulle tillgodose Rimforsas bostadsbehov för lång tid framöver.
Exploatering av mark innebär permanent och oåterkallelig påverkan på landskap och miljö. Eftersom problemen med jordbruksmark, kulturmiljö och så vidare inte gäller området söder om Ulrikavägen (1:129) är det mycket som talar för att det området är mer lämpligt för exploatering än området norr om Ulrikavägen (1:49).


”Jag är inte så orolig över att charmen försvinner. Det gäller att tänka sig för när man planlägger” och ”Det är viktigt att tänka långsiktigt”, säger Christer Segerstéen i Corren. Jag delar givetvis åsikten om att tänka långsiktigt och därför föreslår jag att planförfarandet gällande 1:49 pausas tills planförfarandet kring 1:129 har hunnit ikapp så att dessa kan jämföras på lika villkor. På detta sätt ges politikerna i kommunfullmäktige chansen att faktiskt fatta ett långsiktigt beslut om var det är bäst att börja bygga. Det kommer säkert dyka upp problem kopplat till exploatering även av 1:129, men tänk om det visar sig att 1:129 är det lämpligare området att bebygga och att 1:49 inte behöver tas i anspråk för att möta bostadsbehovet?
Det vore djupt olyckligt om de stora natur- och kulturvärdena kring Hallstad Säteri och Hallstad kvarnar äventyras bara för att man vill vinna ett år eller två. Det vore inte att tänka långsiktigt och då är åtminstone jag orolig för att ”charmen försvinner”.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa