Sänk Kulturskolans avgift till en rimlig nivå

Vi kristdemokrater anser att S+M-styret bör ompröva sitt beslut att införa en avgiftsdifferentiering på Kulturskolan, skriver debattörerna.

Vi är kritiska till beslutet då vi anser att det slår hårt mot de familjer vars inkomster ligger strax över gränsen, vilka inte kan anses utgöra vare sig medel- eller höginkomsttagare, skriver debattörerna.

Vi är kritiska till beslutet då vi anser att det slår hårt mot de familjer vars inkomster ligger strax över gränsen, vilka inte kan anses utgöra vare sig medel- eller höginkomsttagare, skriver debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-03-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I februari meddelade Socialdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden beslutat införa en differentiering av Kulturskolans terminsavgifter med start hösten 2023. I praktiken innebär det att en familj med en sammanlagd månadsinkomst på 26 250 kronor före skatt får en höjd avgift till 880 kronor medan familjer med inkomster under denna gräns får en sänkt avgift till 200 kronor. 

Vi kristdemokrater är kritiska till beslutet då vi anser att det slår hårt mot de familjer vars inkomster ligger strax över gränsen, vilka inte kan anses utgöra vare sig medel- eller höginkomsttagare. Vi menar att det i stället vore bättre att sänka avgiften till en rimlig nivå så att alla barn kan delta i verksamheten till samma kostnad utan att särskilja barn utifrån vårdnadshavarnas ekonomiska ställning. På så vis kan alla barn, även de som lever i ekonomisk utsatthet, få möjlighet till en meningsfull fritid. Ett 20-tal kommuner i Sverige har slopat avgifterna för Kulturskolan helt.

Enligt vår bedömning står beslutet dessutom i strid mot FN:s Barnkonvention, vilken gäller som svensk lag sedan 1 januari 2020. I artikel 2 står det skrivet att: ”Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.”

Nu har det dessutom visat sig att kultur- och fritidsnämnden inte har mandat att fatta beslut avseende avgiftsdifferentiering. Ärendet kommer i stället att tas upp vid ett senare tillfälle i kommunfullmäktige. Vi kristdemokrater anser att S+M-styret bör ompröva sitt beslut att införa en avgiftsdifferentiering på Kulturskolan. Vi menar att förslaget är ogenomtänkt och orättvist och vi kommer att fortsätta kämpa för alla barns lika värde och rätt till lika behandling.