Säkra matproduktionen genom gräsrotsfinansiering

Genom att engagera både småsparare och större investerare i direkt finansiering av lantbruksföretag byggs en bro över finansieringsgapet och på så sätt säkras ökad utveckling inom hållbar matproduktion, skriver Mattias Karthauser, vd och grundare Gårdskapital.
Genom att engagera både småsparare och större investerare i direkt finansiering av lantbruksföretag byggs en bro över finansieringsgapet och på så sätt säkras ökad utveckling inom hållbar matproduktion, skriver Mattias Karthauser, vd och grundare Gårdskapital.

Med en orolig global framtid och alltmer oförutsägbart väder konfronteras lantbruksföretagen med både lovande möjligheter och skrämmande utmaningar, skriver debattören.

Debatt 20 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Betydelsen av hälsosamma jordar, ökad lokal produktion, energieffektivitet, klimatanpassning, och smart teknologi kan inte nog understrykas. Men dessa hållbara investeringar kräver kapital, och här uppdagas ofta ett finansieringsgap som hämmar lantbrukarnas potential.

I en värld där vårt beroende av lokalt och hållbart producerad mat ökar, måste vi fråga oss: när traditionell finansiering via banken eller egna medel inte räcker till, hur kan vi då säkra de nödvändiga investeringarna i lantbruket?

Gräsrotsfinansiering har i länder som USA, Österrike och Frankrike visat sig vara en kraftfull lösning på detta dilemma. Genom att engagera både småsparare och större investerare i direkt finansiering av lantbruksföretag byggs en bro över finansieringsgapet och på så sätt säkras ökad utveckling inom hållbar matproduktion. 

 

I samarbete med Vreta Kluster utvecklar Gårdskapital, en jordbruksnischad alternativ långivare, en liknande modell för det svenska jordbruket. En plattform där individuella långivare kan lånefinansiera lantbruksföretag skulle inte bara bidra till att fylla det rådande finansieringsgapet utan också skapa en närmare koppling mellan producenter och konsumenter, stärka den lokala ekonomin, och uppmuntra till ökad transparens och hållbarhet i livsmedelskedjan.

Många lantbrukare har fantastiska planer på att implementera innovativa, hållbara teknologier och arbetsmetoder, men bristande extern finansiering blir ofta ett hinder. 

Inom andra industrier finns ofta en mix av finansiärer, som är specialiserade på olika segment med olika nivå av risk. Bankernas regelverk är designat för att minimalt risktagande. Det behövs därför, precis som det redan finns i andra industrier, andra finansiärer som kan komplettera bankerna genom att acceptera en något högre kreditrisk och i gengäld få en något högre avkastning. 

 

Genom att tillgängliggöra kapital från fler typer av investerare än enbart banken kan nya möjligheter skapas för de lantbruksföretagare vi alla är beroende av för vår livsmedelsförsörjning. Inte minst för alla de unga jordbrukare som vi är beroende av ska komma över kapitaltrösklarna in i branschen och säkerställa att det även i framtiden sås och skördas på de lokala fälten. 

Denna plattform kan även fungera som en katalysator för kunskapsdelning och innovation inom lantbruket, genom att göra det möjligt för långivare och jordbrukare att samarbeta, diskutera och dela med sig av idéer och framgångshistorier.

Entreprenörskap och företagande inom jordbruket är grundförutsättningen för en god livsmedelsförsörjning. Jordbruket är en bransch som brottas med begränsad lönsamhet, ökande väderrisker, och stora kapitalinsatser. Nyckeln till bättre riskhantering, ökad lönsamhet och tillväxt är att fler investeringar kan genomföras på gårdsnivå, och det kräver kapital. Här finns möjlighet att skapa en win-win för lantbruket, investerare, miljön, och samhället.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa