Rektorer måste ges bättre förutsättningar

Under de senaste åren har många reformer medfört stora förändringar i styrningen av skolan men förändringarna har också inneburit ett ökat ansvar och större arbetsbörda för rektorer.

Debatt 21 januari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flera undersökningar visar framför allt på brister i arbetsmiljön för rektorer och många rektorer riskerar därför utbrändhet och omsättningen på skolledare kommer därför att öka, vilket redan är ett stort problem framför allt i våra utsatta områden.

En studie som gjorts av forskare vid Lund och Umeå universitet där 2 781 rektorer svarade på enkäten visar att det inte är en ”quick fix” att komma till rätta med alla brister. En otydlig arbetssituation och en komplexitet i jobbet. Vi kan bara hålla med. 

Ett problem som lyfts fram av rektorerna i undersökningen är att det måste bli mer fokus på arbetsmiljöfrågor för rektorer. I Linköping förs nu en kontinuerlig dialog med skolledarfacken för att på så sätt lyfta rektorernas arbetsmiljö och riskbedömningar göra även för skolledare. I en enkät som gjorts av Lärarförbundet vittnar rektorer om att utsättas för hot och våld blivit allt vanligare. Detta menar vi är helt oacceptabelt. I Linköping pågår nu ett intensivt arbete på våra skolor för att se över säkerheten utifrån de nya riktlinjer som tagits fram. En ny säkerhetsorganisation kommer också att kunna stötta upp i säkerhetsarbetet för våra rektorer. Det är även dags att ändra i lagstiftningen kring rektors yrkesutövande. Även rektor måste omfattas av bestämmelser om hot och våld mot tjänsteman, vilket innebär ett förstärkt lagskydd. 

 

Rektorerna i ovan nämnda undersökning vill få till en reglering eller rekommendation av maximalt antal medarbetare per rektor. Om Linköpings kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare för blivande rektorer är det nu dags att vi successivt arbetar för att sänka antalet medarbetare per rektor och att vi tydliggör detta i våra styrdokument. Inom Alliansen där Liberalerna och Kristdemokraterna är med och styr arbetar vi nu med förslag så att vi på detta sätt kan förbättra rektorers förutsättningar.  

Vad som mer framkommer i undersökningen är att de behöver göras en översyn av rektors löner så att det blir ett avstånd till lärarnas löner. Som ett led i att förbättra lärarnas arbetsmiljö och få fler att vilja utbilda sig till lärare har vi i Linköping under nuvarande mandatperiod anställt heltidmentorer och prioriterat lärarnas löner. Även här ser vi behovet av att nu prioritera rektorernas löner. I Alliansens budget för 2022 har vi därför avsatt medel till detta. 

Något annat som lyfts fram i undersökningen är möjligheter kring delat ledarskap något som inte är tillåtet i Skollagen. Utifrån rådande omständigheter kring rektorers arbetssituation borde det göras en ändring. Det finns nämligen mycket att vinna på ett delat ledarskap. Ett team som backar upp varandra och fattar beslut tillsammans och har ett gemensamt ansvar för verksamheten. 

Om skolan skall utvecklas och elevernas resultat förbättras måste rektor ges bättre förutsättningar att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Därför behövs tydligare regleringar i Skollagen. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Återupprätta särskilda undervisningsgrupper

Tidigare ministern besökte naturreservatet: "Unik naturmiljö"

Tidigare ministern besökte naturreservatet: "Unik naturmiljö"

Debatt: Vi ger stöd för att möta barns och elevers behov

Vi ger stöd för att möta barns och elevers behov

Debatt: Orättvisa livschanser börjar redan i förskolan

Orättvisa livschanser börjar redan i förskolan
Utbildning

Elevers chans till särskilt stöd "ett lotteri"

Elevers chans till särskilt stöd "ett lotteri"
Visa fler