Nytt larm: Specialistteam för traumavård läggs ned

Minskad tillgång till behandling kommer att öka risken för suicid, resultera i ett ökat behov av slutenvård och denna patientgrupp kommer åter svikas av samhället, skriver personal på traumateamet vid psykiatriska kliniken i Linköping.

Detta är ett beslut som går stick i stäv med regeringens utredningar från senaste åren som rör alla typer av traumavård, framför allt särskilt riskutsatta individer såsom personer i prostitution eller människohandel, skriver personal på traumateamet vid psykiatriska kliniken i Linköping.

Detta är ett beslut som går stick i stäv med regeringens utredningar från senaste åren som rör alla typer av traumavård, framför allt särskilt riskutsatta individer såsom personer i prostitution eller människohandel, skriver personal på traumateamet vid psykiatriska kliniken i Linköping.

Foto: Dennis Petersson/Victor Bomgren/arkivbild

Debatt2024-05-08 15:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har närmare var fjärde kvinna under uppväxten varit utsatt för sexuella övergrepp där konsekvenser många gånger innebär långvariga besvär med ångest, nedstämdhet, sömnstörning, suicidtankar och självskada och inte minst posttraumatisk stress (PTSD) innefattande återupplevande av händelserna. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde 2020 en nationell kartläggning av vården för personer som utsatts för sexuellt våld. Kartläggningen identifierade flera övergripande förbättringsområden: 

1. Bemötandet av personer som utsatts för sexuellt våld behöver stärkas. 

2. Tillgängligheten till vård i ett icke-akut skede behöver stärkas framför allt tillgängligheten till traumabehandling. 

3. Kunskapen om adekvat behandling vid komplex problematik och traumatisering behöver öka.

4. Vården behöver anpassas för att möta behoven hos särskilt utsatta grupper. 

Vid psykiatriska kliniken i Linköping har vi under de senaste sex åren byggt upp ett traumateam innefattande psykologer/psykoterapeuter, fysioterapeut, stödkontakt och läkare. Vi har utvecklat specialistkompetens i omhändertagandet av personer med svåra traumatiska händelser och med komplexa traumareaktioner så som komplex PTSD och dissociation. 

Vi har ökat tillgängligheten till vård för de mest utsatta och traumatiserade personerna och vi har varit med och bidragit till utvecklingen av högspecialiserad traumavård i Sverige genom att bland annat starta upp ett nationellt traumanätverk för behandlare. 

Vidare finns planer och pågående initiativ till att utveckla vården för att bättre kunna anpassa behandling till individen och öka tillgängligheten genom bland annat intensivbehandling, digitala lösningar samt stabiliserande gruppbehandlingar. Enheten har en unik möjlighet att integrera högspecialiserad vård med metodutveckling och forskning innefattande farmakologisk intervention och psykoterapier utifrån den kompetens som finns på teamet i dag.

Olyckligtvis har nu politiska beslut kommit om att varsla ett stort antal medarbetare inom Psykiatricentrum i Region Östergötland. Som ett led i detta har Psykiatriska kliniken i Linköping beslutat om att lägga ned sin specialistmottagning för trauma och i stället förväntas allmänpsykiatrin ge vård till patienter med svåra traumasymptom. Detta är ett beslut som går stick i stäv med regeringens utredningar från senaste åren som rör alla typer av traumavård, framför allt särskilt riskutsatta individer såsom personer i prostitution eller människohandel. Vi ser att detta beslut riskerar att kraftigt försämra vården och tillgången till vård för de mest utsatta och traumatiserade personerna på följande sätt:

* Den nationella specialiserade kunskapen som vi under senaste åren har byggt upp i Region Östergötland kommer att gå förlorad.

* Personer med svåra och komplexa traumasymtom med exempelvis komplex PTSD, dissociation eller sex som självskada riskerar erhålla fel diagnoser, eller att inte få tillgång till vård, då omhändertagandet blir för komplexa för enskilda behandlare.

* Medvetenheten om traumarelaterade diagnoser kommer över tid minska varför symptomen riskerar att förbises och ej ges rätt behandling.

* Minskad tillgång till behandling kommer att öka risken för suicid, resultera i ett ökat behov av slutenvård och denna patientgrupp kommer åter svikas av samhället.

* Samhällskostnaderna kommer således öka utifrån ökat vårdbehov vilket kan ge undanträngningseffekter för andra patientgrupper och kostnaden för samhället ökar med sjukskrivningar och förlorade skatteintäkter. Märk väl att detta ofta är unga personer som får uttalade funktionsnedsättningar av sin PTSD vilket är ett behandlingsbart syndrom.

För att utveckla, bibehålla och ge högspecialiserad vård krävs ett team med hög kompetens i ämnet som gemensamt kan vidareutveckla vården. Vi anser således att specialistkunskapen om trauma behöver bibehållas i Region Östergötland. Vi önskar att traumateamet bibehålls och i stället för att läggas ned ges möjlighet att utvecklas och stärkas.