När blev det okej att sparka på de svagaste?

I Linköpings kommun pågår nu en slakt av bra verksamheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, skriver Linköpingslistan.

Dock blev inte glädjen långvarig då ordförande i nämnden, Annika Krutzén, meddelar att hon inte tänker använda pengarna till att rädda verksamheterna, skriver Linköpingslistan.

Dock blev inte glädjen långvarig då ordförande i nämnden, Annika Krutzén, meddelar att hon inte tänker använda pengarna till att rädda verksamheterna, skriver Linköpingslistan.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-05-04 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är det social- och omsorgsnämnden (SON) som har fått ett sparbeting på 120 mnkr. Man har en underfinansierad budget bland annat vad gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) där man inte kommer upp till den av statistikmyndigheten SCB för året framtagna minimikostnad för Linköpings kommun. Resultatet av denna besparing är att Linköpings kommun kommer behöva betala minst 62 mnkr till det kommunala LSS-utjämningssystemet i år.

Dessa miljoner tas inte från SON:s budget utan tas direkt från budgeten för hela kommunen. Utjämningssystemet bygger på att man som kommun inte ska tjäna på att spara i lagstadgade LSS-insatser. Sedan tillkommer minst 2 mnkr i utdömt vite till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) på grund av ej verkställda beslut inom LSS och SoL (Socialtjänstlagen).

SON tog förra året beslut om en ”åtgärdsplan med kostnadsreducerande åtgärder” som nu håller på att verkställas inom flera olika områden:

* Reviderade riktlinjer för beslut om insats enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

* Boende/boendeformer

* Icke lagstadgad verksamhet

* Upphandlingar/enskilda avtal.

Förvaltningen anger att, de två områden som förväntas ge störst ekonomisk effekt är arbetet med riktlinjer och boende/boendeformer. Övriga kostnadsreducerande åtgärder innebär en stramare hållning avseende samverkan med civilsamhället och ambitionssänkning inom det egna valet för personer med rätt till LSS.

Riktigt aktuellt är nedläggningen av Lotsen och Reaktiva som i dag har ”ej lagstadgad verksamhet” för personer med funktionsnedsättning, vilket SON beslutade om 24-03-28.

Det har varit stora protester och namninsamling för att bevara verksamheterna på Lotsen och Reaktiva. Det stora stödet gjorde att hela oppositionen gick ihop under kommunstyrelsens möte den 24-04-16 och röstade för att ta 5 mnkr från Linköping 24-04-23,
kommunstyrelsens resursmedel för att utöka SON:s budgetram och därmed förhindra nedläggning. Vilken vinst. Dock är inte glädjen långvarig då ordförande i nämnden, Annika Krutzén, meddelar att hon inte tänker använda pengarna till att rädda verksamheterna.

Ytterligare riktlinjer som blivit reviderade med försämringar som följd är de om skoltaxi. Om du som elev har behov av ledsagning i skoltaxin är det i dag elevassistenter från skolan som åker med, men från kommande läsår får bara elever som tillhör LSS möjlighet att få ledsagning under resan. Då i form av att man sökt och fått beviljat personlig assistans under resan.

Problemet här är att kommunen inte har några personliga assistenter utan att det är en omskrivning för schablonberäknad ersättning per timme. Med andra ord blir det föräldrarna som måste hitta någon som åker med barnet, annars får de åka med själva. Dock slutar färden och ersättningen vid barnets skola, därifrån får man klara sig själv. Så många barn i behov av ledsagning kommer troligtvis bli skjutsade i egen bil av föräldrarna då beslutet inte tar någon hänsyn till den logistiska mardröm som blir följden.

Styret i Linköpings kommun verkar bara se till respektive nämnds budget och har inte ett övergripande perspektiv. Man försämrar och slår undan benen för den grupp i samhället som i många fall har lagstadgad rätt till insatser för att kunna leva ett liv som andra.