Mer samarbete krävs för en bättre äldreomsorg

Ansvarsfördelningen som finns idag inom äldreomsorgen kräver stor samordning mellan de olika huvudmännen, därför måste kommuner och regioner samverka mer än vad som görs idag, skriver 14 östgötska centerpartister.

Artikelförfattarna förespråkar ett östgötalyft för äldreomsorgen med bästa tänkbara omsorg och vård för våra äldre.

Artikelförfattarna förespråkar ett östgötalyft för äldreomsorgen med bästa tänkbara omsorg och vård för våra äldre.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2021-03-12 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är äntligen vaccinationerna igång. I sommar planeras befolkningen ha fått sina doser. Det är bra, det är vägen till att pressa ned sjukdom och dödsfall i befolkningen, till minskad covid-belastning på sjukvård, samhälle och företag. 

Det ger möjlighet att ta oss an framskjuten vård och också att stärka äldreomsorgen. Äldre har drabbats hårt dels genom sjukdomen i sig men också genom restriktioner och isolering.

Inspektionen för vård och omsorg har sett samma typ av brister i hela landet. I Östergötland granskades 3 av 136 Särskilda boenden. Det är en liten andel men ändå ger de viktiga lärdomar. 

Vikten av väl fungerande samarbete är en. Exempelvis kan man se att journalföringen försvårades av att de granskade patienterna hade två vårdgivare, regionen och kommunen. 

De två vårdgivarna hade varsitt journalsystem utan tillgång till varandras system. Därför skedde många muntliga avstämningar, och dokumentationen finns inte samlad. Därför behöver lagar rörande patientdata och hälso-och sjukvård ses över på nationell nivå.

Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste stärkas. Framtidens äldreomsorg ställer högre krav än gårdagens. Därför måste den omsorg och vård som finns tillgänglig på boenden och i hemmen utvecklas. 

Där det redan innan pandemin fanns svaga grundförutsättningar, där inte alla tjänster kunnat bemannas, och där den ökade sjukfrånvaron gjorde situationen än svårare, ökade risken och vissa brister uppstod. 

Det är när kontinuitet saknas, när tillfälliga bemanningslösningar måste nyttjas, som hela systemet blir sårbart. Det gäller på alla nivåer. Det gäller över hela länet. Därför behöver kompetensförsörjningen stärkas, det handlar om utbildningsplatser, det handlar om rätt använd kompetens och samverkan. 

Äldre sköra, med stora behov av sjukvård och omsorg, är de som har störst nytta av en fast vårdkontakt. När läkaren på vårdcentralen väl känner personen och dess sjukdomshistoria sedan tidigare, blir individuella bedömningar bra, och ibland möjliga på distans.

Den ansvarsfördelning som finns idag inom äldreomsorgen kräver stor samordning mellan de olika huvudmännen, därför måste kommuner och regioner samverka mer än vad som görs idag. 

Pandemin har satt strålkastarljuset på behovet av kontinuitet, samverkan och effektivitet. Nu måste det inledas ett ordentligt arbete från regeringens sida för att komma till rätta med de strukturella brister som finns inom äldreomsorgen. Nationellt systematiska svagheter behöver rättas till, vilket också Coronakommissionen lyfter i sitt första delbetänkande.

Regioner och kommuner kan dock inte sitta stilla och invänta att ett sådant arbete blir klart, utan måste här och nu arbeta gemensamt för att förbättra och utveckla äldreomsorgen. Det finns brister som kan åtgärdas och bara genom att jobba tillsammans kan vi göra omsorgen och vården bättre. 

Ändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik har tagit stora steg framåt under pandemin. Samverkan mellan region, kommuner, företagare och medmänniskor har förbättrats.

I Östergötland finns nu en målbild för Nära Vård. Med tanke på den demografiska utvecklingen, behöver omställning med ökad samverkan mellan kommuner och region, med mer effektiva arbetssätt, med hjälp av ny teknik öka.

Vi i Östergötland startar detta arbete redan nu. Vi behöver inte vänta på att regeringen. I Östergötland ska vi ha bästa tänkbara omsorg och vård för våra äldre – ett östgötalyft för äldreomsorgen.