Ta större hänsyn till närboendes synpunkter

Det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att tillse att ny bebyggelse som planeras i befintliga bebyggda områden harmoniserar med övriga byggnader, skriver debattörerna.

Vår uppfattning är att i Gottfridsberg kommer den föreslagna bebyggelsen innebära en otillfredsställande trafiksituation när 120 förskolebarn ska hämtas och lämnas, detta i kombination med de transporter som kommer krävas för trygghetsboendet, skriver debattörerna.

Vår uppfattning är att i Gottfridsberg kommer den föreslagna bebyggelsen innebära en otillfredsställande trafiksituation när 120 förskolebarn ska hämtas och lämnas, detta i kombination med de transporter som kommer krävas för trygghetsboendet, skriver debattörerna.

Foto: Fotograf: Arkitekt M5 Arkitektur

Debatt2022-11-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För den nu antagna, men ej laga kraft vunna detaljplanen Omtanken 3 i Gottfridsberg har flera synpunkter från närboende inkommit angående byggnadens storlek, antalet förskoleplatser samt den trafiksituation den nya detaljplanen kommer innebära.

Liberalerna är medvetna om att det behövs fler förskoleplatser och lägenheter för trygghetsboende i Linköpings kommun. Vi är generellt positiva till byggnation av denna typ av bebyggelse, men det är samtidigt viktig att värna demokrati och medborgardialog.

Vår uppfattning är att på den aktuella platsen kommer den föreslagna bebyggelsen innebära en otillfredsställande trafiksituation när 120 förskolebarn ska hämtas och lämnas, detta i kombination med de transporter som kommer krävas för trygghetsboendet. Den föreslagna byggnadshöjden kommer innebära betydande olägenhet för grannfastigheterna i form av skugga en stor del av dagen. Den tillåtna våningshöjden är nära dubbelt så hög som områdets ursprungliga byggnaders höjder.

Det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att tillse att trafiklösningen fungerar när ny bebyggelse planeras. För stora förskolor med 120 platser är det oundvikligt att en viss andel föräldrar kommer hämta och lämna med bil då upptagningsområdet blir stort. Det hade varit bättre att reducera antalet förskoleplatser eftersom det minskar behovet av bil, då det finns potential att en större andel i närområdet har sina barn på förskolan. I detta fall anser Liberalerna att inga väsentliga åtgärder har införts för att lösa den ökade trafiken som den antagna detaljplanen kommer innebära.

Det är också samhällsbyggnadsnämndens uppgift att tillse att ny bebyggelse som planeras i befintliga bebyggda områden harmoniserar med övriga byggnader.

Eftersom det inkommit många synpunkter angående ovanstående frågor föreslog Liberalerna på senaste samhällsbyggnadsnämndsmötet, att den nu antagna detaljplanen skulle återföras till nytt samråd för omarbetning. Vårt förslag var att reducera antalet förskoleplatser samt sänka tillåten våningshöjd i dialog med de närboende. Det är sannolikt att den nu antagna detaljplanen kommer överklagas och rådigheten över detaljplanens utformning överlämnas till mark- och miljödomstolen med osäkert utfall. Det hade varit bättre om detaljplanen återförts till samråd och större hänsyn tagits till de närboendes synpunkter.