Lärare och elever ska känna sig trygga i skolan

Trygghet och studiero är en förutsättning för hur eleverna lyckas nå målen i skolan. Skolan skall vara en trygg arbetsplats där alla kan trivas och göra ett bra arbete.

Om elever och lärare inte känner sig trygga i skolan är det skolans ansvar men skolan måste få de verktyg som behövs, påpekar artikelförfattarna.

Om elever och lärare inte känner sig trygga i skolan är det skolans ansvar men skolan måste få de verktyg som behövs, påpekar artikelförfattarna.

Foto: TT/arkiv

Debatt2021-03-18 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet att personalen i Linköpings skolor gör fantastiska insatser för alla elevers bästa. I Skollagen står att alla elever skall tillsäkras trygghet och studiero. 

För många elever är skolan en trygg plats där man upplever trygghet och studiero men för andra elever är den inte det. Även lärare har rätt till en arbetsmiljö som präglas av trygghet men alla lärare upplever inte det. Så kan vi inte ha det.

Eftersom det är rektor som är ansvarig för arbetsmiljön i skolan måste de få rätt förutsättningar att leda det arbetet, att ha tid att vara ute i verksamheten och stötta vid behov.

Det finns flera förklaringar till att elever är stökiga. En orsak är att de inte hänger med i undervisningen och då blir frustrerade och agerar mot läraren. Därför måste det bli lättare för elever med särskilda behov att få stöd av speciallärare i särskilda undervisningsgrupper. 

Vi menar att inkluderingen har gått för långt, det vill säga att stödet ges i den grupp som eleven tillhör. Risken är då att alla elever i klassrummet exkluderas. De som behöver särskilt stöd men även de elever som vill gå fortare fram. 

Vi behöver utbilda fler speciallärare där det idag finns en stor brist. På så sätt kan vi ge elever det stöd de har rätt till. 

Flera rapporter visar att det finns brister när det handlar om elevers trygghet och studiero samt skolans arbetsmiljö. Med rädsla för att bli anmälda väljer lärare att inte ingripa mot stökiga elever. Så kan vi heller inte ha det.

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har under en längre tid rapporterat att anmälningar om hot och våld inom skolan har ökat.  Anmälningar om hot och våld mot lärare måste tas på största allvar. Därför finns det i kommunen tydliga rutiner för hur dessa skall hanteras. 

Om elever och lärare inte känner sig trygga i skolan är det skolans ansvar men skolan måste få de verktyg som behövs. I det arbetet behöver skolan involvera föräldrar och samhället i övrigt. Det krävs ett långsiktigt arbete både på lokal och nationell nivå.

I Linköping har vi inlett ett arbete ”Samverkan barn och unga”. Skolan behöver bli bättre på att samverka med socialtjänsten så att vi tidigt kan fånga upp elever i behov av samhällets stöd. 

Det ska heller inte finnas någon osäkerhet i hur man ska agera vid situationer liknande de som två lärare beskrev i Corren. Lärarna och rektorerna ska känna sig trygga med att de har vårt stöd.

Men vi måste få till ändringar i Skollagen. För det krävs ett regeringsförslag och beslut i riksdagen. Frågan om inkluderingen utreds nu på nationell nivå. 

Ett annat pågående arbete på nationell nivå är att utreda hur skolans trygghet och studiero kan stärkas. I ”Nationell plan för trygghet och studiero” ska utredaren lämna författningsförslag för att elever som hotat eller utsatt andra elever eller skolpersonal för våld lättare ska kunna stängas av eller omplaceras.

Utredaren ska också lämna förslag på hur lärarnas arbete med att upprätthålla studieron ska stärkas samt förslag på andra åtgärder som ökar skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar.  

Det är vår gemensamma och tydliga uppfattning att som lärare och elev ska man känna sig trygg i sin skola.