Stora satsningar för att lindra pandemins effekter

För att hantera pandemins effekter och rådande utmaningar, lägger Koalition för Östergötland fram en fullt finansierad budget med satsningar på 898 miljoner kronor.

För att skapa attraktivare arbetsvillkor för vårdpersonalen och möjliggöra återhämtning innehåller vår budget ett personalpaket på 55 miljoner, skriver artikelförfattarna.

För att skapa attraktivare arbetsvillkor för vårdpersonalen och möjliggöra återhämtning innehåller vår budget ett personalpaket på 55 miljoner, skriver artikelförfattarna.

Foto: Julia Djerf

Debatt2021-06-22 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den utdragna pandemin i världen och i Sverige har böljat i vågor och har inneburit stora påfrestningar på samhället, och på hälso- och sjukvården i synnerhet. Det ökade behovet av pandemivård har medfört att många människor med andra sjukdomstillstånd fått sin planerade operation eller behandling framskjuten. Vi tillför därför 180 miljoner för att arbeta med framskjuten vård och för att förbättra tillgängligheten. Pengarna blir en viktig förutsättning för att implementera den antagna plan som finns för detta.

Samtidigt är det viktigt att påminna om de pågående utvecklingsområden som fanns redan innan pandemin. Att vi lever längre och blir friskare, som är något positivt, ställer krav på politiken att leverera lösningar på hur framtidens behov av hälso- och sjukvård ska tillgodoses och inte minst bemannas. En del av denna lösning är att förstärka hälso- och sjukvården med 400 miljoner som ska bidra till mer robust vård och att verksamheten på ett bättre sätt ska klara sitt uppdrag. 

Pengar är dock inte den enda lösningen. För att kunna använda resurserna smartare, genom minskad administration och nya arbetssätt, tillför vi också resurser till omställningen av den nära vården. Ökad digital vårdtillgänglighet, egenmonitorering och funktionaliteten vårdcentrum, där kommun och regionen samverkar, i fler östgötska kommuner kommer vara viktiga delar i det arbetet. 

Vårdpersonalen har gjort oerhörda insatser av den pandemi som snart pågått i 1,5 år. För att skapa attraktivare arbetsvillkor och möjliggöra återhämtning för medarbetarna, innehåller vår budget ett personalpaket på 55 miljoner. Satsningen ska bland annat gå till höjda grundlöner för specialiserade sjuksköterskor och undersköterskor, åtgärder för återhämtning och kompetensutveckling. 

Regionen ska också lägga in en högre växel i både hållbarhetsarbetet och arbetet med ökad digitalisering. Därför tillför vi mer pengar till dessa ändamål och tillskotten kommer utgöra viktiga verktyg i att nå klimatmålen snabbare. Kollektivtrafiken får också en ekonomisk förstärkning för att kompensera det intäktsbortfall som skett med anledning av mindre resande under pandemin. Vår långsiktiga ambition är att göra kollektivtrafiken till ryggraden i framtidens resande. 

För att lindra pandemins effekter på samhället tillför vi fem miljoner som ska gå till insatser inom bland annat näringsliv, civilsamhälle och kultur. Pengarna ska skapa förutsättningar för näringsidkare, föreningar och kulturaktörer att starta om igen efter pandemin. 

Pandemin är ännu inte över och dess negativa följdverkningar behöver hanteras. Vår budget lägger grunden för att möta de rådande utmaningarna och tillsammans med ett tydligt ledarskap och samarbete – såväl politiskt som organisatoriskt – tar vi Östergötland genom den pågående pandemin.