Klimatförändringarna ställer nya krav på VA-systemen

Kommuner kan redan nu börja planera för större kapacitet, med större dimension på rör när det byggs nytt, skriver debattören.

Fler kommer inse vikten av en långsiktig VA-plan och hur många områden den underjordiska infrastrukturen påverkar, skriver debattören.

Fler kommer inse vikten av en långsiktig VA-plan och hur många områden den underjordiska infrastrukturen påverkar, skriver debattören.

Foto: Solum, Stian Lysberg

Debatt2023-07-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Senast om ett halvår, vid årsskiftet, måste alla kommuner anta en så kallad vattentjänstplan, som beskriver kommunens långsiktiga vatten- och avlopp-planering och hur kommunen ska hantera extremväder. Det är utmärkt att det nu tas ett helhetsgrepp om VA-frågorna och att beslutet lyfts till högsta nivå i kommunerna genom beslut i kommunfullmäktige. Detta innebär att fler kommer inse behovet av en långsiktig plan för VA-nätet och hur många områden den underjordiska infrastrukturen faktiskt påverkar. 

Från vår bransch har vi stor erfarenhet av olika lösningar för att ”bygga bort problemet”, och bidrar gärna med några inspel till vattentjänstplanen.

Klimatförändringarna ställer nya krav på VA-systemen. Vattentjänstplanen ska ange vilka åtgärder som ska vidtas för att de lokala VA-anläggningarna ska fungera även vid skyfall. Det öppnar upp för att projektera för ökad kapacitet, med större dimensioner på rör och magasin för att klara tillfälliga högre belastningar. 

Det talas ibland om "öppna lösningar", och där det finns plats kan dammar vara en del av lösningen. Men i takt med urbanisering och förtätning ökar behovet att kunna gräva ned kapaciteten för att hantera skyfall, genom exempelvis underjordiska vattenmagasin. 

Ökad urbaniseringen innebär även att belastningen ökar på befintliga VA-nät. När fler ska bo på samma yta ställs stora krav på infrastrukturen, både över och under mark. Eftersläpande underhåll och behov av ökad kapacitet gör att näten kan behöva uppgraderas. 

Enligt Vattentjänstplanen kan dock kommuner redan nu börja planera för större kapacitet, med större dimension på rör när det byggs nytt. På det sättet underlättas framtida expansion och nya områden och stadsdelar kan kopplas på existerande VA-system utan att befintliga rör behöver bytas ut. Hur man ska finansiera större kapacitet för att ta höjd för expansion är dock en utmaning. Här behöver lagstiftningen bli tydligare.

När VA-system ska byggas och repareras är det entreprenadarbeten, grävande och transporter, som har den största miljöpåverkan. Genom att tänka långsiktigt och välja material med lång livslängd minskar man miljöbelastningen på sikt. Tänker man smart och ställer krav i upphandlingarna går det dessutom att välja material som tål att man återanvänder mer lokala massor, vilket minskar behovet av transporter och nytt grus.

Årets arbete med Vattentjänstplanen kommer förhoppningsvis leda till många samtal om framtidens VA-nät och hänsyn måste tas till lokala förutsättningarna. Utmaningarna är stora men det finns långsiktigt hållbara lösningar. Vi bidrar gärna i diskussionen.