Hur mår demokratin i Linköping?

Granskar man hur det ser ut på andra håll i Sverige så upptäcker man snart att det finns en rad kommuner som inkluderar alla politiska partier i sin valnämnd och kommunrevision, skriver debattörerna.
Granskar man hur det ser ut på andra håll i Sverige så upptäcker man snart att det finns en rad kommuner som inkluderar alla politiska partier i sin valnämnd och kommunrevision, skriver debattörerna.

Vi anser att alla partier, som inte annars skulle vara representerade, bör tilldelas insynsmandat i valnämnden och kommunrevisionen under den nu pågående mandatperioden, skriver Liselotte Fager (KD) och Lars Roxå (KD).

Debatt 9 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ordet demokrati kommer av grekiskans ”demokratia” och betyder folkstyre. Det är medborgarna som skapar demokratin och det kräver delaktighet. Vi kristdemokrater förespråkar en demokrati där varje medborgare ges möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt. För det krävs att arbetsformerna inom det representativa politiska systemet, den offentliga förvaltningen och partierna utvecklas så att det aktiva deltagandet uppmuntras och att verkligt inflytande kan uppnås.

En viktig faktor i allmänhetens tillit till vår demokrati är just oppositionspartiernas möjlighet att granska beslut som berör genomförandet av våra allmänna val samt räkenskaperna i kommunstyrelse och nämnder. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och svarar för den preliminära rösträkningen. Lekmannarevisorerna i kommunrevisionen är ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i nämnder, styrelser och kommunala bolag. Revisorerna ska bedöma om kommuninvånarnas intressen av effektivitet och säkerhet är tillgodosedda. 

För ett år sedan lämnade vi in en motion i kommunfullmäktige. Motionen handlar om att vi önskar representation i valnämnd och kommunrevision. I vår kommun saknar för närvarande tre av oppositionspartierna representation i valnämnden och fyra partier saknar insyn i kommunrevisionen. KD är ett av dessa partier. Vi anser att alla partier, som inte annars skulle vara representerade, bör tilldelas insynsmandat i valnämnden och kommunrevisionen under den nu pågående mandatperioden.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde i slutet av januari avslogs vår motion av S+M-styret med motiveringen "att en sådan närvarorätt skulle vara svår att tillämpa i praktiken och den inte bedöms få den avsedda effekten". Vi ställer oss frågan varför det skulle vara svårt att tillämpa närvarorätten i praktiken och vad menas egentligen med "den avsedda effekten?” Granskar man hur det ser ut på andra håll i Sverige så upptäcker man snart att det finns en rad kommuner som inkluderar alla politiska partier i sin valnämnd och kommunrevision. Så är fallet i Jönköping, Västerås och Örebro, bara för att nämna några exempel. 

Kanske är det största hotet mot vår demokrati att vi har börjat betrakta den som en självklarhet. Kanske har vi tagit den för given alldeles för länge. Under de senaste decennierna har en global trend av demokratisk nedmontering brett ut sig i allt högre takt. Den följer ett bekant mönster där demokratin urholkas steg för steg, vilket gör nedmonteringen stundtals svår att upptäcka innan det är för sent. Oftast sker en nedmontering av demokratin av stora politiska partier som är rädda att förlora makten, inte sällan har dessa partier vant sig vid att styra och försöker på olika sätt att klamra sig fast vid makten. Har nedmonteringen av demokratin påbörjats även i Linköping?

Om viljan finns så är det alltså fullt möjligt att inkludera alla politiska partier i viktiga organ som valnämnd och kommunrevision. Varför finns inte den viljan hos Socialdemokraterna och Moderaterna i Linköping? När stora partier som S och M kategoriskt avvisar alla förslag som bidrar till demokratiutveckling och insyn måste man ändå ställa frågan – hur mår demokratin i Linköping? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa