Ge barnen hjälp så tidigt som möjligt

Hårdare tag i skolan är inte det som hjälper alla elever som är stökiga. Det som krävs är långsiktiga förebyggande insatser. Att vara stökig är ett sätt för eleven att tala om att eleven inte mår bra.

Debatt2022-06-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Orsaken till varför en elev beter sig stökigt i klassrummet varierar. Det kan vara så att föräldrarna ska skilja sig, att någon i familjen blir misshandlad, att någon i familjen har alkohol- och/eller narkotikaproblem. Eleven kan vara utsatt för mobbning, ha en nära anhörig som är svårt sjuk eller nyligen har avlidit. Eleven kan ha en hörselskada där en hörapparat inte hjälper tillräckligt. Enligt Hörselskadades riksförbund har akustiken i skolsalarna en större betydelse för hörseln än man tidigare förstått. Det gäller för de elever med hörselnedsättning och även för elever med koncentrationsproblem. Eleven kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Autism och Aspergerförbundet påpekar vikten av att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd så att de kan klara skolan och uppnå kunskapsmålen.

För elevers bästa gäller det att vi identifierar orsaker tidigt och sätter in konkreta åtgärder som motverkar elevers stökiga beteende. Ökat stöd bör ges till elevhälsan med kuratorer, skolsköterskor och psykologer för att nå ut till de elever som är i behov av extra hjälp.

Vi som representerar Linköpingslistan vill:

 • Att personalstyrkan utökas i syfte att skapa mindre klasser.

• Att stödresurser ökas till skolor med elever som har behov av stöd.

• Att mentorskapet förtydligas och att elevhälsans resurser utökas utifrån det behov som finns på skolorna.

• Att kommunen ska anordna utbildningsplatser för de elever som har särskilda behov och bedöms ha behov av undervisning i liten grupp.

• Att lärarna ska avlastas genom att anställa fler specialpedagoger och speciallärare.

Vi politiker behöver lyssna mer på experter/representanter inom skolan, elevhälsan och polisen inför våra politiska beslut. Carin Götblad från polisen trycker på vikten av det förebyggande arbetet. Hon menar att utanförskapet syns på förskolan och redan där behövs de förebyggande insatserna. Likaså barnsjuksköterskor på BVC kan tidigt se om barn behöver extra stöd.

Det är hög tid att ge alla våra barn bästa möjliga hjälp så tidigt som möjligt. Förutom att minska ett personligt lidande kan förebyggande insatser leda till stora kostnadsbesparingar. Det vi investerar i i dag kommer samhället till nytta i framtiden.