Folkhögskolan måste få höjd ersättning

I dag den 19 september håller folkhögskolorna i Sverige en gemensam manifestation runt om i landet för att sätta fokus på det utsatta läge folkhögskolor befinner sig i, skriver debattörerna.

Vi accepterar inte att man ställer studieförbund och folkhögskolor mot varandra på detta sätt, skriver debattörerna.

Vi accepterar inte att man ställer studieförbund och folkhögskolor mot varandra på detta sätt, skriver debattörerna.

Foto: Magnus Andersson

Debatt2023-09-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi inom folkbildningen är enade om att höjd ersättning behövs för att folkhögskolorna ska kunna fortsätta utföra sitt viktiga demokratiuppdrag och ge människor i alla delar av samhället en möjlighet att utvecklas. Bildningsförbundet Östergötland samlar studieförbund och folkhögskolor i Östergötland och vi stödjer denna manifestation till fullo. Folkbildningsrådet uppmanas därför markant höja ordinarie ersättning av årsplatser till folkhögskolor för råda bot på dagens underfinansiering. 

Imorgon lämnar regeringen statsbudgeten för 2024 till riksdagen och redan nu vet vi via utbildningsministern att regeringen vill ta från studieförbundens medel och ge till folkhögskolan. I en promemoria som kom innan sommaren resonerar regeringen kring detta. 

Den bild av folkhögskolornas situation som beskrivs i promemorian stämmer väl överens med hur vi också ser på läget. Anslag som inte har pris- och löneuppräknats sedan 2015 har till viss del kompenserats med utökad volym istället. Men nu när volymerna drastiskt minskades i år för folkhögskolorna blev den ekonomiska situationen tydlig och helt enkelt ohållbar. Utifrån en övergripande ekonomisk jämförelse har kostnaden per årsplats för såväl rörelsefolkhögskolor som regionägda folkhögskolor ha minskat över tid, medan den för andra utbildningsformer tydligt ökat. 

Den bild av studieförbundens situation som beskrivs i promemorian stämmer delvis inte. Studieförbunden för en pågående dialog om utveckling och framtiden, både utifrån tidigare volymdrivande mönster som fanns innan 2019 samt även kring de nya statsbidragsvillkor som träder ikraft 2024. Utifrån detta har studieförbunden landat i att inte falla in i liknande volymdrivande mönster som fanns innan och studieförbunden ska fortsatt ha kvalitet i all verksamhet vilket tydliggör att fortsatt minskad volym istället ger att varje timme som skapas inom studiecirkelverksamheten är mer rätt finansierad, och inte är överkompenserad som regeringen antyder.  

Regeringen tog i år bort de extra anslag som folkhögskolorna fick 2022 på dryga 400 miljoner och vi anser fortfarande att det både var ogenomtänkt och mycket beklagligt. Nu vill alltså regeringen fördela om anslagen mellan studieförbund och folkhögskolor genom budgetprocessen för att finansiera folkhögskolornas svåra ekonomiska situation och det är så dåligt sätt att agera på. 

Vi accepterar inte att man ställer studieförbund och folkhögskolor mot varandra på detta sätt. När det nu är ett faktum är vårt gemensamma krav att Folkbildningsrådet, som beslutar om hur medlen sedan ska nyttjas, använder dessa medel till att höja ersättningen av årsplatsen för befintliga platser. Detta genom att höja värdet på ordinarie deltagarvecka från 1 630 kr till minst 1 850 kr (beroende på storleken på tillförda medel) i syfte att folkhögskolan ska kunna kvalitetssäkra och trygga sin verksamhet för framtiden. 

Bara på så sätt kan denna olyckliga situation få positiva konsekvenser.