EU-taxonomin bör snarast omarbetas

Varken olja eller gas är långsiktigt hållbara. Tyvärr är det så att alternativet till att samla och distri­buera naturgas är att bränna den i öppna lågor på oljefälten eller att släppa ut den direkt i atmosfä­ren.

Debatt 21 januari 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dessa fall blir det ju stora utsläpp av växthusgaser utan att energin kommer till nytta. På kort sikt bör vi alltså premiera alla alternativ som ger lägre klimatpåverkan.

Så länge som majoriteten av världens länder är beroende av kol, gas och olja, är det en viktig möjlig­het att avskilja och använda eller lagra koldioxid. Koldioxid kan bli framtida nyckelråvara vid fram­ställ­­ning av mobila bränslen. Naturgas kan under en övergångs­period användas som råvara vid framställning av vätgas som är den ultimata framtida energikällan till alla mobila fordon inklusive båtar och flyg.

Omställningen måste givetvis göras på marknadsmässiga villkor och det är viktigt att EU följer nya vetenskapliga råd och rön. Det är ju växthusgaserna som är grundorsaken och då räcker det inte att bara reglera vad som är fossilt eller fossilfritt. I nuläget måste vi fokusera på huvudproblemet, det vill säga växthusgasutsläpp till atmosfä­ren. Därför bör taxonomin stödja alla energislag, all ny teknik och alla nya processer som minskar CO2-utsläppen. Ju bredare satsningar desto snabbare kan de negativa effekterna av klimat­förändringarna minskas.

Beräkningarna av varje lands klimatavtryck måste därför baseras på uppmätta verkliga utsläpp och inte göras schablonmässigt. EU-taxonomin bör alltså snarast omarbetas, men som initial kompromiss bör man ställa krav på koldi­oxid­avskiljning på större kraftverk som förbränner naturgas samt se till att slutdatum för kärn­kraften tas bort. Det är av stor vikt att krav, regler och rekom­mendationer utformas teknikneutralt, så att elföretagen kan välja de energislag som är mest ekonomiska i varje region.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa