Det saknas handlingsplaner för att förebygga självmord

Antalet självmordslarm har ökat under pandemin och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer, skriver artikelförfattarna.
Antalet självmordslarm har ökat under pandemin och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer, skriver artikelförfattarna.

12 av 13 kommuner i Östergötland saknar en övergripande plan för att förebygga självmord. Det är helt oacceptabelt, skriver företrädare för Suicide Zero.

Debatt 25 februari 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. Vi ser att antalet självmordslarm har ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer. 

Samtidigt saknar 12 av 13 kommuner i Östergötlands län en övergripande plan för att förebygga självmord. Det är helt oacceptabelt att kommuner saknar genomtänkta strategier, fasta budgetar och handlingsplaner för att fånga upp våra sköraste medmänniskor.

Socialstyrelsen har nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Uppgifterna talar sitt tydliga språk. 

30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten. 

Bakom varje självmordslarm finns en människa i kris. Kommunerna har tillsammans med hälso- och sjukvården ansvar att följa upp varje enskild individ och tillförsäkra att dessa har tillgång till ett samordnat och långsiktigt stöd att hantera krisen för att komma vidare i livet. 

För detta krävs resurser och en tydlig prioritering av de människor som lever i en utsatt situation. 

Larmen om de ökade klyftorna i samhället som en konsekvens av pandemin avlöser just nu varandra, senast i Oxfams rapport ”The Inequality Virus”. Det finns all anledning för kommunerna att ta höjd för fler människors behov av hjälp.

Kommunerna har dessutom unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. 

Att förebygga självmord handlar om att arbeta med psykisk hälsa i skolan eller insatser för att bryta social isolering bland äldre. 

Det kan också handla om utbildning om psykisk ohälsa för att vi alla ska ha bättre kunskap om hur vi kan möta en medmänniska med självmordstankar. 

Forskningen visar också att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. 

I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras. Suicidprevention måste ses som en integrerad del i alla kommunens förvaltningar. 

Vi vill se att alla de kommuner i Östergötlands län som ännu inte har kommit igång, skyndsamt påbörjar följande arbete:

1. Politiskt ansvariga fattar beslut om att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet. 

2. Den politiska ledningen behöver se till att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras. Aktiviteterna ska vara en del av kommunens löpande arbete. Inga fler projekt tack.

3. Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.

4. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.

Kommuner bör också säkerställa att samarbetet med frivilligorganisationerna utökas och stärks. Självmorden utgör ett enormt folkhälsoproblem och den pågående coronapandemin gör situationen än mer kritisk. 

Lokala handlingsplaner är en helt nödvändig förutsättning för att 1 600 människor årligen i vårt land inte ska hamna i ett sådant lidande att de tar sina liv.  

Ämnen du kan följa