S+M-styrets beslut bryter mot lagen

S+M-styret i Linköping har en märklig inställning till nödvändigheten av att följa lagen. På fem månader har styret tagit sex beslut där man bryter mot lagen eller väljer att bedriva verksamhet i en gråzon, skriver Michael Cocozza (LL).

Det finns all anledning för det socialmoderata styret att besinna sig. Den kommunala verksamheten ska skötas inom lagarnas ramar, inte utanför eller i en gråzon, skriver Michael Cocozza, Linköpingslistan.

Det finns all anledning för det socialmoderata styret att besinna sig. Den kommunala verksamheten ska skötas inom lagarnas ramar, inte utanför eller i en gråzon, skriver Michael Cocozza, Linköpingslistan.

Foto: Victor Bomgren/Arkivbild

Debatt2023-05-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

1. Det började med tomträttsavtalet för en kommersiell fastighet utmed Malmslättsvägen. Linköpingslistan påtalade i kommunstyrelsen i januari att uppsägningen av företaget stred mot lag och etablerad rättspraxis. Kommunen kunde fortsätta endast på grund av att företagaren inte vågade hävda sin rätt, detta av rädsla för repressalier. S+M-styret avslog vår begäran och körde på i strid med jordabalken.

2. I mars kom besked om skolnedläggningar i ett forcerat tempo. Eftersom S+M-styret bara har majoritet i nämnd och inte i kommunstyrelse eller fullmäktige, tog man beslutet i skolnämnden. Detta trots att juridisk expertis menade att frågan på grund av konsekvenser för kommunens fastighetsbolag, andra delar av kommunal verksamhet samt övriga samhället, borde hanterats i fullmäktige. S+M-styret avslog oppositionens yrkande att ta upp ärendet i fullmäktige i strid med kommunallagen och relevant rättspraxis.

3. I samband med att fullmäktige behandlade årsredovisningen i april menade Linköpingslistan att kommunens pensionsåtaganden borde redovisas enligt blandmodellen, vilket också är lag. Kommunens nuvarande lagstridiga redovisning ger en bild av att det ekonomiska läget är sämre än vad det är. Det innebär mer politiskt utrymme att bedriva en åtstramande ekonomisk politik. S+M-styret avslog vår begäran och valde att redovisa pensionsåtaganden i strid med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

4. Folkungaskolans rektor tog ett beslut rörande skolans inre organisation med stöd av skollagens kapitel 2, paragraf 10. Rektors beslut är ett myndighetsbeslut och omfattas av den så kallade beslutssuveräniteten. Det har stöd i grundlagen där det uttryckligen framgår att politiker i kommunen inte ska lägga sig i rektors myndighetsbeslut. Man kan se det som ett arv från den tid där staten var huvudman för skolan. Trots detta starka rättsskydd för rektor går S+M-styret ut offentligt och försöker pressa fram en ändring av rektors ståndpunkt. S+M-styret bryter därmed mot såväl skollagen som regeringsformen.

5. På förra kommunstyrelsemötet föreslog LL krav på att de företag som utför arbeten på kommunala byggen och städuppdrag löpande ska visa att källskatt och sociala avgifter betalas och att det även ska omfatta utländska företag där det visat sig att fusk ofta förekommer. S+M-styret avslog förslaget och lämnar därmed öppet för svartjobb och annan arbetslivskriminalitet inom verksamhet som kommunen upphandlar.

6. Förra veckan kom beslut om indraget bidrag till ett studieförbund. Eftersom de externa revisorerna inte hittat något fusk i verksamheten snickrade S+M-styret ihop en egen grund för avslag. Verksamheten sägs inte bidra till ”integrationen i samhället” och ska därför inte få kommunalt stöd på samma villkor som andra studieförbund. Ett tveksamt beslut som strider mot kommunallagens krav på att människor ska behandlas lika, den så kallade likställighetsprincipen. Samma finurliga grund skulle kunna användas för att neka utbetalning av partistöd till S och M, med hänvisning till få utrikesfödda i deras fullmäktigegrupper. ”Bristande integration i samhället?" Bevare oss för den typen av juridisk/politisk hitte-på-grund för särbehandling av individer, föreningar eller andra verksamheter.

Det finns all anledning för det socialmoderata styret att besinna sig. Den kommunala verksamheten ska skötas inom lagarnas ramar, inte utanför eller i en gråzon. Medborgarna måste vara trygga i att lagar följs, att kommunens agerande är förutsägbart och att alla medborgare behandlas likvärdigt.

Fotnot. På onsdag svarar S+M-styret på debattartikeln.