Varslet är ytterst allvarligt – redan långa köer

Det varsel som lagts i Region Östergötland är ytterst allvarligt, då det framför allt kommer att drabba medarbetare som utför behandlingar och utredningar, skriver representanter och skyddsombud inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vi ser med stor oro på hur de föreslagna nedskärningarna kommer drabba redan hårt pressade verksamheter och riskerar att göra situationen ohållbar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, skriver debattörerna.

Vi ser med stor oro på hur de föreslagna nedskärningarna kommer drabba redan hårt pressade verksamheter och riskerar att göra situationen ohållbar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, skriver debattörerna.

Foto: Johannes Tångeberg/Anne-Lie Andersson

Debatt2024-03-26 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utifrån det varsel som lagts vill vi SACO-representanter och skyddsombud uttrycka vår oro för våra medarbetare och patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Östergötland.

BUP har i uppdrag att utreda och behandla psykiatriska sjukdomar, tillstånd och symtom, samt utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser som ADHD och autism. Utöver detta samverkar vi med andra aktörer i samhället, som elevhälsa, socialtjänst, habilitering, med mera. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård med ett tungt ansvar för de sköraste i samhället; våra barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom och psykiatriska symtom. 

I media uppmärksammas kontinuerligt om växande köer till utredning och behandling på BUP, och om konsekvenserna för så väl individen och samhället i stort. Väntetiden för behandling kan i dag vara uppemot ett år, med försämrat mående och längre behandlingstider som konsekvens. I Socialstyrelsens riktlinjer understryks vikten av tidig diagnos och insatser för att minska risken för psykisk och fysisk ohälsa på grund av uteblivet stöd, samtidigt som köerna till utredning på BUP ökar.

Därför blir det varsel som lagts i Region Östergötland ytterst allvarligt, då det framför allt kommer drabba medarbetare som utför behandlingar och utredningar. Det som i varslet benämns som socialterapeutisk personal innefattar från SACO psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, socialpedagoger, specialpedagoger och dietist. Utöver detta varslas administrativ personal och socialterapeutisk personal från andra fackförbund, vilket kommer göra situationen oerhört belastande för de läkare och sjuksköterskor som inte omfattas av varslet, men som tillsammans med kvarvarande personal kommer få bära konsekvenserna av dem.

Vi är informerade om att 111 personer varslats inom Psykiatricentrum. Det motsvarar 8 procent av hela personalstyrkan. Detta i verksamheter där det sedan 2023 redan gjorts och görs besparingar kontinuerligt, i och med det beslut om anställningsstopp som togs av regionen i slutet av förra året, som innebär att inga vakanser som uppstår får tillsättas. Det pratas om att det är fler anställda inom regionen än för tre år sedan. Det stämmer, men om vi sätter det i förhållande till patientunderlaget så har arbetsbelastningen snarare ökat på BUP. Till exempel hade BUP i Norrköping 2000 inskrivna barn år 2020. 2023 hade det ökat till 2500 inskrivna barn, vilket innebär över 40 barn per medarbetare inom gruppen socialterapeutisk personal.

Arbetsmiljön är redan pressad, och det vi förtroendevalda får till oss i allt större utsträckning är ökningen av den etiska stress som uppstår när arbetsbelastningen tvingar fram prioriteringar som leder till ökat lidande hos våra patienter, till exempel förlängd väntan på vård. Etisk stress är tätt förknippat med sekundära psykologiska konsekvenser som utbrändhet, depression, och hög personalomsättning.

Just nu diskuteras i hela samhället barn och ungdomars ökande psykiska ohälsa, och hur familjer drabbas hårt i sin vardag i väntan på att få hjälp. Vi ser med stor oro på hur de föreslagna nedskärningarna kommer drabba redan hårt pressade verksamheter och riskerar att göra situationen ohållbar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. I de riskanalyser som gjordes innan jul med anledning av de förväntade besparingarna, framgår bland annat en befarad ökad risk för suicid bland svårt sjuka tonåringar.

Vi manar sålunda vår regionledning och våra politiker till eftertanke innan beslut fattas som i slutänden kan komma kosta mer än det besparingarna är tänkt ska åstadkomma, i form av ökat lidande hos våra patienter, och personalflykt.