Birgittaskolans framtid kräver genomtänkt strategi

Vi ser behovet av en genomarbetad konsekvensanalys som tydligt visar hur beslutet kommer att påverka skolans attraktivitet, elevernas framtida möjligheter och en minskande segregering av Linköping, skriver Linköpingslistan och Miljöpartiet.

Det är viktigt att vi strävar efter att skapa skolor där elever från olika bakgrunder kan lära och utvecklas tillsammans, och inte bidrar till att förstärka segregationen, skriver debattörerna.

Det är viktigt att vi strävar efter att skapa skolor där elever från olika bakgrunder kan lära och utvecklas tillsammans, och inte bidrar till att förstärka segregationen, skriver debattörerna.

Foto: Jenny Eriksen

Debatt2024-06-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett försök att ge Birgittaskolan nytt liv och en ny identitet föreslås att skolan ska byta namn till Linnégymnasiet. Tanken är att detta ska markera en nystart och locka fler elever till en skola som för närvarande har lågt söktryck. Vi tror också att ett namnbyte på skolan är något positivt.

Däremot är vi tveksamma till omvandlingen av skolan till ett renodlat yrkesgymnasium. Erfarenheter från Anders Ljungstedts gymnasium visar att en sådan förändring kan leda till minskat söktryck och svårigheter med att kunna erbjuda högskoleförberedande kurser på ett ekonomiskt hållbart sätt. Att samläsa dessa med Idrottsgymnasiet som föreslås är i vår mening inte en långsiktig lösning då vi på sikt ser att det vore fördelaktigt att samla alla idrottsutbildningar på/kring Stångebrofältet/nuvarande ALG.

Försäljnings- och serviceprogrammet som är ett av programmen som föreslås i stället för ekonomi och sam finns redan på Katedralskolan. De har jobbat hårt med att få upp söktrycket på programmet och det förhållandevis lilla översök som finns handlar lika mycket (eller mer) om skolan än om programmet. Det skapar i det här läget onödig konkurrens där det möjligen kommer att bli lika svårt att ta elever från Försäljning och service från populära Katedral som från skolans andra program.

När det gäller hotell- och turismprogrammet, som också föreslås för den nya inriktningen, visar Skolverkets planeringsunderlag att detta program har en låg etableringsgrad och att få av de som avslutat utbildningen arbetar inom ett yrke som matchar deras utbildningsbakgrund. Trots en liten ökning av förstahandssökande bedömer Skolverket att antalet utbildningsplatser inom detta program bör minska. Att bortse från rekommendationer vi normalt sett följer riskerar att leda till utbildningar som inte svarar mot arbetsmarknadens behov och därmed inte ger eleverna bästa möjliga start i yrkeslivet. Det är inget vi odelat kan stå bakom.

En av de mest bekymmersamma aspekterna av detta förslag är bristen på en tydlig konsekvensanalys. Vilka blir de långsiktiga effekterna av att omvandla Birgittaskolan till ett renodlat yrkesgymnasium? Kommer detta verkligen att leda till en högre etableringsgrad bland eleverna, eller riskerar det att skapa en ännu mer segregerad utbildningsmiljö i en redan delad stad? Dessa frågor kräver noggranna överväganden och analyser innan några beslut fattas.

Det finns en reell risk att en sådan omvandling oavsiktligt skapar en utbildningsmiljö där elever från olika socioekonomiska bakgrunder inte möts, vilket ytterligare kan förstärka de redan existerande klyftorna i samhället. Det är viktigt att vi strävar efter att skapa skolor där elever från olika bakgrunder kan lära och utvecklas tillsammans, och inte bidrar till att förstärka segregationen.

Birgittaskolans framtid kräver en mer genomtänkt strategi än ett enkelt namnbyte och en tveksam omprofilering till ett renodlat yrkesgymnasium. Det är nödvändigt att skolan erbjuder program som svarar mot både arbetsmarknadens behov och elevernas önskemål om vidare studier. Vi ser behovet av en genomarbetad konsekvensanalys som tydligt visar hur beslutet kommer att påverka skolans attraktivitet, elevernas framtida möjligheter och en minskande segregering av Linköping.