Gå inte vidare med förslaget om anmälningsplikt

Biblioteket böcker bok utlåning
Biblioteket böcker bok utlåning

Vi är djupt bekymrade över den påverkan förslaget om anmälningsplikt skulle få, inte bara för folkbibliotekens verksamhet, men för det demokratiska Sverige som helhet, skriver debattörerna.

Debatt 24 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till statsråd Parisa Liljestrand (M):

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekslagen säger också att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt våra erfarenheter som folkbibliotekschefer i Östergötland går förslaget om en anmälningsplikt emot bibliotekslagen, internationella manifest och yrkesetiska riktlinjer. Rätten till bibliotek för alla återfinns i flera av de internationella manifest om biblioteksverksamhet som antagits av IFLA och Unesco, däribland Glasgowdeklarationen och det nyligen uppdaterade folkbiblioteksmanifestet. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister innehåller skrivningar som tydligt står i strid med förslaget om anmälningsplikt.

I våra respektive kommuner finns biblioteksplaner med en tydlig koppling till bibliotekslagen. Här finns skrivningar om det demokratiska uppdraget och ett bibliotek öppet för alla.

En anmälningsplikt skulle också vara oförenlig med att verka för barnets bästa, utifrån Barnkonventionen, eller för mänskliga rättigheter utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

En stor del av bibliotekariens uppdrag går ut på att arbeta uppsökande och relationsskapande. Genom läsfrämjande arbete, öppna diskussioner, föreläsningar, lovaktiviteter, språkcaféer, läxläsningshjälp, teknikhandledning och författarbesök – för att ge några exempel – öppnar biblioteken nya världar och ger människor möjligheten att ta makt över sina liv. Bibliotek bygger demokrati helt enkelt! Demokrati måste bygga på gemenskap, tilltro, fri åsiktsbildning och kunskapsinhämtning.

Den svenska demokratin bygger på att politiker tar beslut och tjänstepersoner utför. Men i rollen som tjänsteperson ingår inte bara att utföra, det ingår även att säga ifrån när föreslagna beslut går emot de etiska principer som vår demokrati vilar på.

Vi är djupt bekymrade över den påverkan förslaget om anmälningsplikt skulle få, inte bara för folkbibliotekens verksamhet, men för det demokratiska Sverige som helhet. Vi uppmanar därför dig Parisa Liljestrand, som statsråd med ansvar för folkbibliotek – att verka för att den regering du är en del av inte går vidare med förslaget om anmälningsplikt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa