Alarmerande siffror om äldre med synnedsättning

Synskadades riksförbunds äldreundersökning visar alarmerande siffror

Debatt 22 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Novus har nyligen genomfört en undersökning på uppdrag av Synskadades riksförbund kring äldre (65+) med synnedsättning och deras livsvillkor i samhället. Undersökningen gjordes med 605 slumpmässiga medlemmar inom organisationen och resultatet är dessvärre nedslående.

Äldre med synnedsättning är kort sagt en utsatt grupp. Rapporten vittnar om en situation som på flera sätt är alarmerande. Fallolyckor som kräver vård är tre gånger vanligare hos äldre med synnedsättning jämfört med äldre i stort, 15 procent jämfört med 5 procent. Fler bedömer sin egen hälsa som dålig, fler bor ensamma, 59 procent mot 36 procent, och många besväras av ensamhet och isolering, 26 procent. Därtill är det 42 procent som inte kan använda internet och ytterligare 6 procent som endast använder internet några gånger i månaden, samt närmre 60 procent som inte använder e-legitimation.

- Dessa data är djupt oroande. Vi vet att ensamhet är en stor hälsofara och att fallskador kostar samhället miljontals kronor årligen. Vi vet också att personer som inte kan vara digitalt delaktiga går miste om mängder av information, tjänster och aktiviteter som andra ser som självklara, säger Synskadades riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson.

Det är också en tydlig signal om att det är lång väg kvar till den jämlikhet och delaktighet som lagar och konventioner talar om. Exempelvis har Sverige åtagit sig att förverkliga de mål och principer som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast. Riksdagen har dessutom sedan 2017 ett mål för funktionshinderpolitiken, som handlar om att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen har också ett mer övergripande mål om ”ett samhälle där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet”.

Den här rapporten visar att det är lång väg kvar innan dessa mål kan bli verklighet. Det är uppenbart att nya idéer och politiska initiativ, som på allvar förändrar situationen, är nödvändiga. Synskadades Riksförbund Östergötland vill se mer synkompetens i kommunerna och att deras samverkan med regionens syncentral stärks. 

De kommuner som redan har syn- och hörselinstruktörer anställda är bra förebilder. De vet att förebyggande stöd och anpassning i hemmiljön är bra för både enskilda och kommunen. I synrehabiliteringen från regionen behövs bland annat särskild träning och support för att äldre synskadade ska kunna använda digital teknik i vardagen och för att kunna röra sig självständigt i olika miljöer. En tydligare samverkan mellan kommunerna och synrehabiliteringen är också nödvändig. Vi efterlyser också politiska initiativ för en tryggare hemtjänst för äldre med synnedsättning, stärkt rätt till ledsagning för att kunna delta i samhället och rätt till färdtjänst för att blinda och gravt synskadade ska kunna träffa andra och inte bli isolerade.

Dessa åtgärder är inte bara viktiga för att öka delaktighet och människors oberoende. De är också avgörande för att öka enskilda individers välbefinnande. På så sätt förbättras även folkhälsan och i förlängningen minskar samhällets kostnader för hälso- och sjukvård. Vi är övertygade att mer förebyggande arbete och individstärkande insatser gör samhället mer hållbart i längden.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa