Obegripligt beslut i Vadstena

17 juli 2015 10:17

Trots den stora opinionen mot nybyggnation i Asylenparken som har ägt rum i Vadstena de senaste två åren, har nu beslutet fattats att projektet ska genomföras. Tre hyreshus i parken. Länsstyrelsens försök att minimera riksintressets beskydd av platsen genom att åberopa att tidigare inverkan på kulturmiljön redan har ägt rum strider mot lag. Detta ignoreras.

Att Statens fastighetsverk tydligt tagit ställning mot projektet ignoreras likaså. Detta trots att SFV riktat allvarlig kritik mot projektet. Bland annat anser man att detaljplanen strider mot bygglagen, Vadstena kommuns egen översiktsplan samt miljökonsekvensbeskrivningen. Misstanke om bristande objektivitet har till och med påtalats. Statens fastighetsverk arbetar på uppdrag av regeringen för att skydda värdefulla områden i vårt land för nuvarande och kommande generationer.

Detaljplanens huvudsyfte är att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att bygga bostäder inom södra delen av Asylens park, vilken i dag utgör ett viktigt grönstråk som ingår i riksintresse för kulturmiljövården i centrala Vadstena. Det var så man uttryckte sig när allting tog sin början.

Nu är förutsättningarna och möjligheterna vad gäller nybyggnation i Asylenparken utredda. Man kom fram till att det var högst olämpligt att bygga där - både ur miljö-, natur- och kulturmässig synpunkt. Konsekvenserna blev allt för höga i förhållande till behovet. Vi har konstaterat att det finns andra platser nära centrum att bygga på. Ändå röstas förslaget igenom i kommunfullmäktige. Det får oss att undra om det någonsin har handlat om att undersöka något. Det verkar mer som att det har handlat om att genomdriva ett beslut till varje pris.

Asylengruppen

Vadstena

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!