Klimatåtgärder är prioriterade

29 oktober 2015 05:55

Svar på ”Glädjande besked om vattenkraftverk”, Kenneth Johansson, 27/10.

Tack för dina synpunkter kring Tekniska verkens vattenkraftsverksamhet. Tekniska verken gör årligen mycket stora investeringar på klimat- och miljöområdet. Bland annat bygger vi en ny avfallseldad panna på Gärstadverket för närmare 1,1 miljarder kronor som ger avsevärd klimatnytta genom att ersätta fossila bränslen.

Ett annat exempel är vår satsning på en ny anläggning för att rena Linköpings avloppsvatten från läkemedelsrester.

Vår inställning är att denna typ av miljöinvesteringar ska genomföras där de gör störst miljönytta i förhållande till sina kostnader. Detta utvärderas noga inför varje investeringsbeslut. Linköping har som mål att vara klimatneutralt år 2025 vilket innebär att klimatförbättrande åtgärder har hög prioritet.

Vi vill understryka att vi är mycket positiva till alla förbättringar av närmiljön kring våra vattenkraftverk, men vi anser att det är oförsvarbart att genomföra kostsamma miljöinsatser när dessa investeringar skulle få betydligt större positiva effekter på andra platser.

Vi vill också vara tydliga med att Tekniska verken inte fått en enda skattekrona för att främja den lokala biologiska mångfalden vid våra vattenkraftverk. De medel som Tekniska verken erhållit via elcertifikatsystemet som finansieras av alla elanvändare syftar enbart till att främja förnyelsebar klimatvänlig elproduktion, vilket är precis vad vi levererar med vår vattenkraft.

Anders Jonsson

vd, Tekniska verken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!