Beslut på bräcklig grund i Vadstena

17 juni 2015 06:00

Hur mycket information får ledamöterna i kommunfullmäktige i Vadstena innan ett beslut ska tas? I kallelsen till KF-mötet 2015-06-17 ”Antagande av detaljplan för del av Asylen 10 …” står det: ”Under granskningstiden har inga erinringar inkommit som hindrar ett godkännande. Förslaget kan därmed bli föremål för beslut om antagande.” Kort sagt det är OK att anta detaljplanen.

Hur många av ledamöterna läser alla bilagor som skickats ut (enbart för detta ärende över 120 sidor att läsa igenom på en vecka). De litar på att fakta kontrollerats av ledamöterna i bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen eftersom ärendet blivit antaget av dessa. Hur det nu är möjligt då rapporten ”Miljöteknisk markundersökning” kom till kommunen först efter dessa möten.

I antagandehandlingen står det under förorenings­situationen: ”En miljöteknisk markundersökning har genomförts av BG & M i april och sammanfattas i en rapport daterad 2015-05-19. Till marknadsundersökningen hör en översiktlig handlingsplan daterad 2015-05-25. De tungmetaller som påträffats är barium, bly, kadmium, koppar och kvicksilver.” ”I flera fall överskrider dessa ytligt gällande riktvärde för KM och i några prover även riktvärdet för MKM (s k mindre känslig markanvändning).” ”Det kan inte uteslutas att ytterligare föroreningar kan påträffas … ”

Visserligen kan området saneras men till vilken kostnad? Enbart att gräva åtta schakt för en preliminär arkeologisk undersökning kostade över 300 000 kronor. En sanering av marken kommer att hamna över miljonstrecket – frågan är bara hur mycket en sådan fördyrar projektet.

”Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att föroreningssituationen behövde utredas vidare.” ”Länsstyrelsen kan inte se, utifrån vad som presenterats i planhandlingarna, att frågan utretts vidare. Länsstyrelsen vill återigen påtala vikten av att utreda föroreningssituationen och eventuellt behov av sanering till nivån känslig markanvändning (KM). Om sanering behövs är det viktigt att saneringsåtgärderna blir tekniskt och ekonomiskt säkerställda innan detaljplanen antas.”

Fråga: Hur kan bygg - och miljönämnden och KS anta detaljplanen utan att ha ett fullständigt underlag (Miljöteknisk markundersökning 2015-05-19, 86 sidor)?

Hur sent i beslutsprocessen kan man lägga till nytt material? Borde inte rapporten varit med i utställningsskedet?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!