Hjälp sjukskrivna på rätt sätt

24 september 2018 05:00

Landstingen ska bli skyldiga att erbjuda rehabiliteringskoordinatorer till sjukskrivna som har ett större behov av hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet. Det föreslår regeringen i en ny lag som ska gälla från första januari 2019. Att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete borde fortsatt vara Försäkringskassans uppdrag. Det ska inte landstingen behöva belastas med.

Från början var koordinatorerna en del av ett pilotprojekt i Stockholms läns landsting. Projektet finansierades av regeringen och av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I takt med att sjukskrivningarna ökade fanns behov av nya åtgärder. Redan 2006 började man med olika satsningar för att få ned sjukskrivningstalen.

Projektet finns fortfarande kvar och omfattar bland annat kartläggning, uppföljning av patienters rehabiliteringsbehov och kontakt med arbetsgivare. Om denne dessutom är arbetslös ska landstingen också ha kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.

Nu vill regeringen att samtliga landsting ska bli skyldiga att erbjuda dessa insatser, men det är fel väg att gå. Risken är att förslaget bidrar till att människor hamnar mellan instanser. Vårdpersonalen i landstingen ska heller inte få ett större administrativt sjok över sig – det borde tvärtom minskas för att garantera att pengar går dit de behövs och kärnverksamheter utförs väl.

Uppdraget att få sjukskrivna tillbaka i arbete borde fortsatt ligga på Försäkringskassan. Landstingen ska inte behöva utföra en uppgift vars nytta heller inte är vetenskapligt belagd. Det påpekade åtta läkare i Läkartidningen (3/5). Idén bakom satsningen håller inte. Insatserna med rehabiliteringskoordinatorerna baseras på tre studier, men ingen av dessa har publicerats i en tidskrift där referenserna har blivit granskade.

Försäkringskassan borde i stället bli effektivare och mer vikt borde läggas på dess ansvar för samordning. Kassan är fortfarande den myndighet som har bäst förmåga att utföra sjukskrivningarna, ge rätt ersättning och samordna med andra instanser. På så sätt värnas vårdpersonal och kan fortsätta att arbeta kliniskt. Dessutom minskar faran för otydlighet i olika myndigheters roller.

Det är uppenbart att även läkarrollen behöver stärkas. I dag har läkarna ansvar för behandlingar, rehabilitering och sjukskrivning. Det viktigt att läkarna får mer tid för att behandla de sjukskrivna. Läkarna måste också vidareutbildas i försäkringsmedicin.

Det finns alltså gott om utrymme för förbättring redan i dag. Den nya lagen kommer inte att hjälpa fler till arbete. Det är inte mer administration som vården behöver. Snarare behöver Försäkringskassa bli bättre. Att fly undan det faktum att myndigheten inte håller måttet hjälper inte sjukskrivna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Dahlén/SNB