Vi är de missnöjda medarbetarna

Under några veckor har det skrivits om de missförhållanden som råder inom Räddningstjänsten Östra Götaland.

12 december 2016 05:30

Vi är många medarbetare, inom alla delar av organisationen, som dagligen jobbar för våra medlemskommuners invånares säkerhet och trygghet, både skadeförebyggande och på plats när olyckor väl sker. Tyvärr har den glädje, det engagemang och den yrkesstolthet man känt inför denna uppgift minskat i takt med att klyftan till vår högsta ledning vuxit.

När ledningen inte vill ha ett sunt samarbete med facken, när de löser ut personer de anser obekväma och när de inte tar personalens oro inför arbetsmiljön på allvar vidgas detta gap så mycket att ingen bro i världen räcker till. Följden blir att kompetent personal söker sig vidare och vi som är kvar gör det vi ska utan det engagemang och den drivkraft som krävs för att föra utvecklingen framåt.

Förtroendet för nuvarande ledning är så lågt att denna nedåtgående spiral blir mycket svår att bryta. Tyvärr verkar våra beslutande politiker samt vår högsta ledning tro att detta missnöje endast finns hos några fåtal anställda och därför inte ser det allvarliga i situationen. Vi hoppas de får en annan bild nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!