Svar på ”Lärarutbildningen håller låg kvalitet”, 26/6.

Under förra läsåret ingick Linköpings universitets grundlärarutbildning, inriktning F-3, i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning. Hela utbildningen utvärderades och intervjuer gjordes med studenter, lärare och ledning. Utfallet av granskningen blev högsta betyg – hög kvalitet.

I takt med att lärarbristen blivit alltmer påtaglig har landets lärosäten uppmanats att utöka antalet utbildningsplatser. Hösten 2015 utökades därför platserna på LiU:s grundlärarutbildning mot F-3 från 110 till 150, fördelat på Campus Valla och Campus Norrköping. Därmed blev det något lättare att komma in på utbildningen, men inte lättare att ta sig igenom den. Kvalitetskraven i kurserna är höga, varför studenter som inte uppfyller kraven avbryter studierna. Vi arbetar ständigt med att ge de studenter som har förutsättningar att fullfölja sina studier goda möjligheter att göra det. Tiden för undervisning styrs av hur medel fördelas från staten till landets lärarutbildningar, och en ökning av resurserna vore välkommen.

Programledningen arbetar i dialog med studenterna med att utveckla utbildningen och har god respons från studentråden i programövergripande frågor. En ständig kursutveckling sker i ämnesråd och programmöten, och vi välkomnar studenter som har funderingar över utbildningen att lyfta sina frågor i dessa forum.

Tillsammans gör vi hela tiden utbildningen ännu bättre.