Kvaliteten ska vara i fokus

9 mars 2019 05:00

I Linköping ska alla kunna känna sig trygga oavsett funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom. Den som lever med en funktionsnedsättning ska erbjudas goda förutsättningar att kunna leva ett liv med delaktighet, inflytande och valfrihet. Omsorgen som tillhandahålls ska alltid hålla hög kvalitet, oavsett om den är upphandlad eller ej.

Precis som inom andra områden stimuleras omsorgens utveckling av en mångfald av utförare som kan lära av varandra. En mångfald av utförare bidrar också till en ökad valfrihet och ger anställda flera arbetsgivare att välja mellan, något som alltför många kvinnodominerade branscher saknar. Då det är individen själv som vet bäst hur, var och av vem man vill ha hjälp ser vi positivt på möjligheten för fler utförare att bidra med sina kunskaper och sitt nytänkande inom omsorgen. Det för utvecklingen framåt.

Jag kan förstå att ett utförarbyte kan leda till oro. En upphandling behöver dock inte alltid innebära ett byte av utförare. Vid en upphandling lämnar intresserade utförare anbud och kommunens egen verksamhet konkurrerar på samma villkor som privata utförare. Om en upphandling leder till ett utförarbyte kommer kommunen alltid göra sitt yttersta för att övergången till den nya utföraren påverkar de boende i så liten utsträckning som möjligt och uppföljning av utföraren genomförs regelbundet.

Vid upphandlingar lägger vi stor vikt vid att anhöriga och gode män informeras om det nya avtalets tidslängd samt att en ny upphandling kan bli aktuell efter avtalets slut. Under avtalets tid finns möjlighet att lämna synpunkter från både anhöriga och verksamheterna. I Linköpings kommun finns en bred politisk samsyn när det gäller inriktningen att omsorgsverksamheter ska upphandlas där fokus ligger på kvalitet och utveckling i verksamheterna.

Annika Krutzén (M)

kommunalråd

ordförande social- och omsorgsnämnden

Texten är ett svar på ett flertal insändare under senare tid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!