Vätterns vatten måste säkras

Sjön bör utnämnas som riksintresse för dricksvattenförsörjningen, skriver företrädare för Moderaterna.

12 september 2019 05:00

Utan tvekan är vatten vårt viktigaste livsmedel. För oss politiker är det därför ett stort ansvar att se till att vi långsiktigt säkrar tillgången till dricksvatten av god kvalitet. Något som inte minst gjorde sig påmint sommaren 2018, liksom sommaren 2016, då bland annat Östergötland drabbades av sinande brunnar. Men vi är inte ensamma. Enligt SMHI riskerade 15 av Sveriges 21 län vattenbrist i juli i år.

En viktig dricksvattentäkt är Vättern som är en av norra Europas största dricksvattenkällor. I dagsläget försörjer sjön cirka 250 000 invånare i 11 kommuner. Men flera kommuner i närområdet har planer på att ta sitt vatten ur sjön. Nyligen skrev Corren (14/8) om initiativet ”Vätternvatten” som projekterar för att år 2030 kunna ansluta ytterligare fem kommuner i Örebro län att hämta sitt dricksvatten från Vättern. Det skulle innebära en fördubbling av konsumenter.

Men i ett framtida perspektiv menar många att Vättern till och med kommer att behöva försörja kommuner i Stockholmsområdet. Rent vatten är inte längre något vi kan ta för givet. Inte minst klimatförändringarna innebär nya utmaningar. Moderaterna har tidigt uppmärksammat detta och därför i flera år avsatt medel för ökad forskning och vattenrening.

Enligt Dricksvattenutredningen från 2015 bygger idag den allmänna dricksvattenförsörjningen till ca 50 procent på ytvatten och ca 25 procent vardera på grundvatten och konstgjort grundvatten. Det är därför viktigt att även ytvattentäkter ska kunna utnämnas som så kallat riksintresse.

Vättern är idag riksintresse för turism, fritidsliv, natur- och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske och totalförsvar. Dessutom är hela sjön utpekad som Natura 2000-område. Problemet är dock att kvaliteten på dricksvattnet trots detta kan hotas. Försvaret ansöker till exempel om tillstånd för att öka sin skjut- och flygverksamhet. Ett gruvbolag projekterar för att bryta sällsynta jordartsmetaller i ett område som ligger inom Vätterns tillrinningsområde och Fortifikationsverket vill göra om dräneringen på Karlsborgs flygplats, inne på vars område man har funnit stora föroreningar av PFAS-kemikalier. Det sistnämnda projektet har dock pausats av regeringen då de menar att det behövs ett bättre kunskapsunderlag om de eventuella miljöriskerna med dräneringen.

Faktum kvarstår att dessa aktiviteter kan komma att äventyra vattnets kvalitet. Vi menar att Vättern och dess dricksvatten därför måste få ett ökat skydd och att sjön ska utnämnas som riksintresse för dricksvattenförsörjning. Det är också viktigt att ett sådant riksintresse i så fall väger tyngre än övriga riksintressen som finns för sjön, så att den inbördes prioriteringsordningen sätter dricksvattenförsörjning högst.

Vi vill med vårt inlägg visa att vi moderata politiker samlat står bakom kravet på att minska belastningen på Vätterns vatten och att vi vill se åtgärder som säkrar att sjöns dricksvatten håller hög kvalitet även för kommande generationer.

Betty Malmberg (M)

riksdagsledamot för Östergötland

Kåre Friberg (M)

kommunalråd Motala

Peter Karlsson (M)

kommunalråd Vadstena

Jonas Andersson (M)

gruppledare Ödeshög

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!