Värnplikt är en bra början

Vid alliansseger i valet 2018 kommer Liberalerna att driva på för ett nytt försvarsbeslut som möjliggör återuppsättande av fungerande civil- och totalförsvar, skriver Hans Zettby.

14 mars 2017 06:00

Regeringen har beslutat att totalförsvarspliktiga kvinnor och män återigen ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt.

För att kunna möta ett förändrat omvärldsläge finns ett behov av att bredda möjligheterna att rekrytera blivande gruppbefäl, soldater och sjömän. Det är positivt att vi nu får en personalförsörjning som kan anpassas till behov och läge.

Försvarsmaktens behov styr hur många män och kvinnor som behöver genomföra militär grundutbildning varje år. De närmaste två åren behöver Försvarsmakten cirka 4 000 kvinnor och män som genomför militär grundutbildning. Det är sedan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som avgör hur många som ska kallas till mönstring.

Ett nytt personalförsörjningssystem, där frivilligheten kombineras med plikt, är en bra grundförutsättning. Här är individens motivation en viktig faktor. Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna och belöna dem som fullgör sin utbildning och sina övningar.

Beslutet innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt: mönstring, plikttjänstgöring i form av militär grundutbildning och repetitionsutbildning kan tillämpas igen. Redan 2010 togs beslut om att göra värnpliktslagstiftningen könsneutral, men det är först nu även kvinnor kommer att kallas till mönstring,

Beslutet gäller skyldighet att mönstra från den 1 juli 2017 och att fullgöra militär grundutbildning från och med den 1 januari 2018.

Vårt försvar behöver stärkas. Mer resurser än de som redan bestämts kommer att behövas. Liberalerna vill öka den militära närvaron på Gotland. Vi anser också att Sverige ska gå med i Nato och samarbeta ännu mer med andra demokratier.

Vi lever i en säkerhetspolitiskt orolig tid. Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt högre. Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att rusta upp sin krigsmakt. I kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer, de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt, och repressionen mot det civila samhället innebär detta en klar riskfaktor.

Den ryska aggressiviteten nådde en ny gräns då Ryssland i mars 2014 annekterade Krimhalvön. Trots ingångna avtal om eldupphör har konflikten i Ukraina utvecklats till en krigssituation. Detta sker i ett av EU:s grannländer, i Sveriges närhet.

Också vårt land, liksom våra nordiska grannländer, har utsatts för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss. Av Säpo beskrivs Ryssland som det största underrättelsehotet mot Sverige och spionaget har ökat i samband med Ukrainakrisen.

Nu måste svensk försvarspolitik snabbt ställas om. Vid alliansseger i valet 2018 kommer Liberalerna att driva på för ett nytt försvarsbeslut med ökad ekonomisk nivå, som möjliggör återuppsättande av fungerande civil- och totalförsvar. För Liberalerna är det givet att försvarsförmågan måste öka för att möta en ny och mer bister verklighet. På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP.

Även utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. En motståndare ska kunna bekämpas innan han stiger i land. Förbandsreserven om ytterligare fyra bataljoner ska bemannas och krigsförband övas under perioden fram till 2020

Den nationella dimensionen ska prioriteras – försvaret av Sverige måste vara Försvarsmaktens huvuduppgift.

Hans Zettby (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!