Stora vinster med snabbare tågtrafik

Upprustning av befintlig järnväg räcker inte, skriver debattörerna.

8 mars 2017 10:09

Replik på "Slutstationen närmar sig", ledare 6/3.

Är det lönt att välja tåget? Vårt svar är ett starkt och otvetydigt ja! I Östergötland ökade antalet kollektivresor år 2016 till närmare 30 miljoner. En ökning med 3,5 procent sedan året innan. Östgötapendeln mellan Linköping och Norrköping ökade antalet resenärer med 8 procent. Den kraftiga ökningen har lett till att det råder stor kapacitetsbrist på vår järnväg. Varken SJ eller Östgötatrafiken får in fler tåg under högtrafiktid. Det är helt enkelt fullt på befintliga spår.

Behovet av snabbare förbindelser med Stockholm är välkänt och väldokumenterat. Ungefär 6 000 personer arbetspendlar varje dag mellan Östergötland och Stockholmsregionen. När Region Östergötland, tillsammans med andra aktörer i regionen, exempelvis driver frågan om lokalisering av en ny digitaliseringsmyndighet till länet skulle snabba transporter till huvudstaden vara en stor fördel. För vårt sjukvårdssamarbete med Jönköpings län är det av stor betydelse att få bättre kollektivtransporter. För universitet är länken till Köpenhamns/Skåne-regionen central. Dessutom skulle det östgötska näringslivet gynnas av höghastighetståg. Det finns flera andra fördelar med ny infrastruktur. Vid byggnationen av ny järnväg åtar sig kommunerna att bygga bostäder. Just nu uppgår det till 110 000 bostäder utanför de tre storstäderna.

Underhållsarbetet på svensk järnväg är mycket viktigt. Därför har ytterligare 100 miljarder tillförts i den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018–2029. Det är en historisk stor satsning. Men det räcker inte att upprusta befintlig järnväg eftersom det redan är fullt. Nya spår måste till för att kapaciteten ska utökas. Genom byggandet av höghastighetsjärnväg skapas ny kapacitet samtidigt som vi frigör utrymme för utökad pendeltrafik och regionaltrafik.

När Johan August Gripenstedt var med och byggde våra stambanor i mitten på 1800-talet visste han att en bra infrastruktur är viktig för att skapa tillväxt och utveckla hela landet. Vi är övertygade om att nya stambanor är bra för Östergötlands tillväxt och konkurrenskraft. Correns ledare tänker kortsiktigt. Med nya höghastighetsbanor ser framtiden ser ljus ut för oss som tror på en konkurrenskraftig och miljövänlig svensk järnväg.

Mats Johansson (S)

Margareta Fransson (MP)

Göran Gunnarsson (C)

Anita Jernberger (L)

gruppledare majoriteten i Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!