Starka skäl för Ostlänken

Samhällsnyttorna med Ostlänken är många och det gäller att se till helheten, skriver Göran Gunnarsson (C).

16 augusti 2016 06:00

Så är debatten om Ostlänkens tillblivelse igång igen. Trafikverkets senaste rapport om beräknad kostnad för Ostlänken har fått både politiker och experter att ifrågasätta projektet. Man hävdar att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Om man ser till helheten finns det en rad argument till varför Ostlänken bör byggas.

1) Södra stambanan nyttjas idag till sin fulla kapacitet. Det finns helt enkelt inte utrymme vare sig för mer persontrafik eller för godstrafik på befintlig järnväg. Trafikverket har beräknat att godstrafiken på järnväg kommer att öka med 50 procent under de kommande 25 åren, då krävs att utrymme frigörs på stambanan. Även den nog så viktiga regionala järnvägstrafiken vinner på att Ostlänken byggs. Fler regionala pendeltågsstationer kan då byggas vilket är viktigt för den regionala utvecklingen och för att minska privatbilismen.

2) En höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Stockholm skulle förkorta restiden med upp till 40 minuter, från en restid på 1 timme och 39 minuter till en restid på 1 timme från Linköping. Från Norrköping kan man nå huvudstaden på 45 minuter. Detta skulle radikalt förbättra möjligheterna för pendling från Östergötland till Stockholm och på det sättet skapa en större arbetsmarknad för våra invånare. Det är viktigt också för Stockholmsregionen som idag lider av trängselproblematik och som riskerar att tappa i tillväxttakt på grund av svårigheter att få tag på bostäder och därmed också arbetskraft. Ostlänken hjälper till att skapa en större arbetsmarknadsregion.

3) Byggandet av Ostlänken ska inte bara ses som en infrastrukturinvestering. Byggnationen kommer att pågå under en 10-årsperiod vilket kommer att skapa ett stort antal arbetstillfällen, både för dem som direkt arbetar med projektet men också för all service runtomkring. Det är viktigt att se detta redan nu och därför göra utbildningsinsatser för att kunna möta efterfrågan på kompetent personal.

4) Byggandet av en ny järnväg ökar attraktiviteten för miljövänligt kollektivt resande både vid regionala och längre resor. De klimatpåverkande utsläppen, inte minst från transportsektorn, måste reduceras därför är Ostlänken en viktig miljöinvestering.

Samhällsnyttorna med Ostlänken är som sagt många. Ostlänken är en infrastruktursatsning som är lika betydelsefull för östgötaregionen som Ölandsbron var för Kalmarregionen, Öresundsbron var för Öresundsregionen och förbifart Stockholm för Stockholmsregionen. Sverigeförhandlingens förslag att förlänga Ostlänken till Jönköping tycker vi är ett bra förslag vilket då skapar en än större arbetsmarknadsregion och ger fler invånare del av samhällsnyttan med Ostlänken.

Göran Gunnarsson (C)

regionråd i Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!