Skydda Vättern

Vilka partier stöder en modernisering av lagarna så att dricksvatten och känslig natur får ett starkare skydd, frågar skribenter från Naturskyddsföreningen och Aktion Rädda Vättern.

10 september 2014 11:30

Vättern hotas från tre håll: man planerar att borra efter gas i Vätterns botten, prospektering för en gruva pågår vid Östra Vätterbranterna och Försvaret vill kraftigt utöka övningsflygning med skjutningar i sjön. Vi kräver nu svar av såväl regering som opposition: Hur ska vi säkerställa att skyddet för Vättern efterlevs? Vättern är skyddad av fyra riksintressen enligt miljöbalken, men trots detta skydd i lagstiftningen så visar det sig att det finns undantag som sätter skyddet för Vättern ur spel.

- Försvarsmaktens verksamhet i Vättern undantas från de nya vattenskyddsrestriktionerna, liksom de tidigare sluppit prövningar enligt Natura 2000 och EU:s vattendirektiv, samt fått företräde gentemot andra riksintressen i miljöbalken. De har därmed kunnat fortsätta med sina flygskjutningar i sjön, oavsett hur mycket miljöskyddet för Vättern än skärpts de senaste decennierna.

- Även Bergsstaten har företräde gentemot miljöbalken. Bergsstaten har gett undersökningstillstånd för provborrning efter gas i alunskiffer i ett 16 000 hektar stort område på botten av Motalabukten och på land. Ingen miljökonsekvensanalys krävs för att provborra, men det är känt att borrning i alunskiffer frigör miljöfarliga ämnen och tungmetaller, som förorenar dricksvatten och grundvatten.

Bergsstaten har även givit klartecken att provspränga efter sällsynta jordartsmetaller vid det känsliga naturområdet Norra Kärr, endast 1,5 km från Vättern. Gruvan planeras som ett cirka 200 m djupt dagbrott med en total volym som motsvarar 90 Globen-arenor, i ett vattenrikt område som har sin avrinning rakt ut i sjön. Lakningsdammar och enorma upplag av sandmagasin och gråberg skulle sannolikt läcka tungmetaller och andra gifter. Alla gruvdammar läcker, det är de flesta experter på dammanläggningar eniga om. Det är även stor risk för översvämning och dammbrott vid kraftig nederbörd.

Ingen borde komma på tanken att anlägga en gruva intill Sveriges viktigaste dricksvattentäkt, men gruvor har enligt lagpraxis ett starkare skydd än miljö och dricksvatten. Trots att Naturvårdsverket bedömer att ett område har riksintresse för naturvård och länsstyrelser bedömer att ett projekt riskerar skada en stor dricksvattentäck så kan mark- och miljödomstolen inte hindra ett projekt som stöds av Bergsstaten och minerallagen. Det är angeläget att minerallagen skrivs om så att den skyddar människors hälsa.

För att skyddet för Vättern skall säkerställas krävs en lagändring. Vilka partier är beredda att stödja en modernisering av lagarna så att dricksvatten och känslig natur får ett starkare skydd?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!