Sätt säkerheten i fokus

Hittills i år har arbetsplatsolyckor skördat över tjugo människoliv. Det är en 25-procentig ökning jämfört med 2018, skriver företrädare för Skanska.

13 maj 2019 05:00

2018 omkom 58 människor på svenska arbetsplatser. 58 mammor, pappor, döttrar, söner, syskon, vänner …

Hittills i år har arbetsplatsolyckor skördat över tjugo människoliv. Det är en 25-procentig ökning jämfört med 2018 och om den takten står sig innebär det fler än sjuttio omkomna på svenska arbetsplatser 2019.

Arbetsmiljöverkets olycksstatistik för de senaste tio åren visar att var femte dödsolycka sker inom byggsektorn vilket gör branschen ledande i antal dödsolyckor. Byggverksamhet är förknippad med förhöjda arbetsmiljörisker bland annat på grund av arbetsplatser under ständig förändring, väderpåverkan, arbete på hög höjd, hantering av tunga byggelement, många olika aktörer som arbetar parallellt, kontraktstider utan marginaler och så vidare. Med den insikten följer behovet av ett förstärkt systematiskt arbetsmiljöarbete med inbyggda säkerhetsmarginaler. Få av oss skulle kliva ombord på ett flygplan med vetskapen att flygbolaget har bristande säkerhetsrutiner.

En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk och på en byggarbetsplats är många olika företag verksamma. För att höja säkerhets- och arbetsmiljöprestandan på svenska byggarbetsplatser måste alla medarbetare, företag, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt byggherrar agera tydligt och kraftfullt tillsammans.

Frågan om trygga, säkra och hälsosamma arbetsplatser är inte enbart en arbetstagar- och arbetsgivarfråga utan även en samhällsfråga. Byggsektorns kunder utgörs ofta av offentliga beställare vilket innebär en konkret möjlighet för samhället att sätta fokus på vikten av arbetssätt för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Idag sker det tämligen defensivt i form av formella avtalsvillkor vilka sällan följs upp. Ofta lägger byggherrar väsentligt större kraft på att följa upp produktkvaliteten än säkerhetsarbetet.

Trots att vi på Skanska arbetar utifrån värderingen Värna om livet, arbetsmiljöpolicyn Arbeta säkert eller inte alls samt har ett branschledande systematiskt arbetsmiljöarbete är vi inte förskonade från olyckor och allvarliga tillbud i vår verksamhet och vet därför att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet måste vara på agendan vid varje givet tillfälle ända från företagsledning till varje enskild medarbetare som verkar på våra arbetsplatser.

Den här veckan genomför vi Skanska Safety Week i hela vår verksamhet vilket innebär att mer än 250 000 personer, egna och leverantörers medarbetare, lägger extra fokus på att bli bättre avseende att arbeta säkert och hälsosamt tillsammans. Det gör Safety Week till ett av världens största säkerhetsinitiativ inom den privata sektorn. Vi vill uppmana och inspirera våra branschkollegor, leverantörer och kunder i Östergötland att ta liknande initiativ i sina verksamheter till nytta för medarbetare med anhöriga, branschen och samhället i stort!

Erik Berntson

distriktschef Hus Östergötland, Skanska Sverige AB

Stefan Jonsson

tf distriktschef Väg och Anläggning Östergötland, Skanska Sverige AB

Åsa Eklöv

hälsa- och säkerhetschef Hus Sydost, Skanska Sverige AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!