Planera för bilismen

Ansvariga makthavare och väljarna skiljer sig mycket åt i synen på trafikplaneringen, skriver debattörerna.

22 september 2018 05:00

Valet är över och det tycks som om det politiska klimatet i Sverige har blivit än mer polariserat. Detta gäller inte minst frågor som rör transporter och infrastruktur. Bilen är det dominerande transportsättet i dagens Sverige, men ofta stannar debatten vid enskilda frågor som höghastighetståg som berör relativt få resor i sammanhanget. 2018 års valrörelse var inget undantag.

Med tanke på hur viktigt transporter är för samhället ska fungera, och hur dyra investeringar i ny infrastruktur är, borde fler höja blicken och ställa sig frågan om vart vi egentligen är på väg ur ett längre perspektiv? Hur ska framtidens mobilitet planeras? Är Sverige inne på rätt väg?

I en demokrati är de viktigt att människor känner förtroende för de beslut som fattas och är nöjda med den inriktning som den generella utvecklingen har. Politikerna måste helt enkelt lyssna till medborgarna.

I dagsläget kan det konstateras att svenskarna köper och kör bil som aldrig förr. Tack vare ny teknik blir utsläppen samtidigt lägre – trots en ökning av antalet fordon i absoluta tal. Bilarna blir också allt säkrare och tystare. Det pågår en fantastisk utveckling inom transportsektorn. Människor uppskattar uppenbarligen den frihet som personbilen erbjuder. Detta måste naturligtvis de politiska makthavarna planera för.

Kungliga Automobilklubben (KAK) har genom en valenkät frågat samtliga riksdagspartier och de som sitter i kommunfullmäktige i Stockholm, Göteborg och Malmö om hur de tänker möta behovet från framtidens bilism. Visst varierar det mellan de olika partierna, men det är tydligt att det finns en relativt bred politisk enighet om att planeringen ska styra människor att köra mindre bil. Tyvärr valde inte alla partier att svara, men detta är vad vi kan utläsa av de svar vi fått.

För att få veta vad väljarna tycker undersökte KAK också genom en Skop-undersökning hur svenska folket anser att politikerna sköter planeringen för att möta behovet från den växande bilismen. Tyvärr är det mycket tydligt att den största delen av väljarna inte är nöjda med utvecklingen. Bara en av fyra svenskar, 28 procent, anser att politikerna planerar rätt inför den växande bilismens behov. En stor majoritet, 72 procent, svarar att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt. 24 procent att politikerna absolut inte gör det. Det spela ingen roll vilket parti man sympatiserar med, en majoritet är missnöjda hos alla partier.

Det råder alltså ingen tvekan om att det finns klyfta mellan svenska folkets sätt att se på trafikplaneringen och ansvariga myndigheters och makthavares sätt att göra det. Det råder ett utbrett missnöje hos samtliga partiers väljare. Detta riskerar att resultera i en konflikt mellan beslutsfattarna och vanliga människor som behöver bilen i sin vardag.

KAK vill därför uppmana politikerna att lyssna till sina väljare under kommande mandatperiod för att vända den negativa trenden. Våga lyfta frågan om bilismens framtid! Det skulle samhället tjäna på i form av högre tillväxt, ökad frihet och bättre trafiksäkerhet. Allt annat vore ett svek mot svenska folket.

Wilhelm Douglas

generalsekreterare, KAK

Anders Ydstedt

ordförande Expertrådet, KAK

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!