Kompensera för Lalandia

Motala kommun måste undvika en kraftig överexploatering där man beaktar hela Varamoviken, skriver Naturskyddsföreningen i Motala.

6 december 2018 05:00

I MVT:s artikel den 23 november kommenterades Motalas plan- och miljönämnds godkännande av de fem detaljplanerna för Lalandiaprojektet i Varamon. I artikelns sista stycke anges det att ”Naturskyddsföreningen förklarar sig nöjd efter att ha fått tidigare frågor besvarade”. Detta är en feltolkning av vårt yttrande. Vi har dock meddelat kommunens tjänstemän att samrådet handlagts korrekt med öppenhet och på ett professionellt sätt.

Däremot är Naturskyddsföreningen i Motala inte nöjda med de politiska beslutsfattarnas tystnad i den offentliga debatten i frågorna kring Lalandiaplanerna. I en debattartikel under pågående valrörelse, efterlyste vi en lokal debatt i miljöfrågorna, vilket politikerna har visat ointresse för.

Motala kommun måste undvika en kraftig överexploatering där man beaktar hela Varamoviken. Den hårda exploatering, som Lalandiaplanerna innebär, måste kompenseras med att planerna på en utvidgning av tätorten i Bromma, Kärsby och Djurkälla läggs ned. Detta stora exploateringshot verkar vara helt okänt för den bredare allmänheten eftersom den offentliga debatten om Lalandiaplanerna inte beaktar detta.

Det är förvånande att en debatt i lokala miljöfrågor uteblivit och att politikerna inte tittat på hur andra planer i Varamon bidrar till en oacceptabel överexploatering i området. En tätortsutvidgning med nytt bostadsområde i Bromma, Kärsby, Djurkälla kommer medföra ökat transportbehov, negativ påverkan på grundvattnet och Vättern samt oacceptabel negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Till detta kan också läggas en negativ påverkan på aktuella riksintressen i området.

I Agenda 2030 tas ekosystem och biologisk mångfald upp i mål nr 15. Här anges bland annat att ”Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system. Vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund …”.

Det är dags att Motalas kommunpolitiker tar klimathotet och den pågående utarmningen av biologisk mångfald på större allvar och genomför åtgärder inom eget beslutsområde i samhällsplaneringen.

Naturskyddsföreningen i Motala uppmanar att politikerna i kommunfullmäktige vid mötet den 10 december, redogör för en ny inriktning i pågående planering för exploatering i norra Varamon.

Vi hoppas och räknar med att den nya organisationen i Motala kommun lyfter blicken och ser till helheten i Motalas fortsatta utveckling av tätorten, både ekologiskt, ekonomiskt, klimatmässigt och socialt. Det finns flera alternativa områden inom Motalas kommunyta, utöver tätorten Motala, som också kan vara lämpliga bostadsområden.

Naturskyddsföreningen i Motala

Line Holgerson

ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa