Järnvägen hör till staden

Alternativet att dra Ostlänken utanför Linköping avfärdades på mycket goda grunder redan för drygt tio år sedan. En underjordslösning är det klart bästa alternativet. Det skriver S, M och C i Linköping.

3 mars 2015 10:47

Linköping och hela regionen står inför en historisk framtidssatsning i och med att Ostlänken äntligen kommer att förverkligas. Med en timmes resväg till Stockholm stärks vår position som tillväxtregion och det möjliggörs för människor att arbetspendla, både till och från vår stad.

Utvecklingen av Stångebroområdet, med nytt resecentrum kommer att avgöra hur Linköping utvecklas hundratals år framöver. En sådan stor framtidsinvestering som Ostlänken kräver inte bara en bra lösning för tågresenärerna, utan har också avgörande betydelse för hela Linköpings befolkning och kommande generationer. Det är dem vi måste tänka på när vi bestämmer hur framtidens Linköping ska utformas. Trafikverket och Linköpings kommun blev under hösten 2013 helt överens om att komplettera järnvägsutredningen med en utredning där Ostlänken förläggs i tunnel/tunnlar med ett centralt stationsläge/lägen. En underjordslösning för Ostlänken och södra stambanan är det klart bästa alternativet för Linköping. Det ligger också helt i linje med ett enhälligt och välgrundat beslut i kommunfullmäktige.

Det är olyckligt att Sverigeförhandlarna nu återigen vill utreda möjligheten av att Ostlänken dras utanför Linköpings stad. Det alternativet avfärdades på mycket goda grunder redan för drygt tio år sedan. Med en sådan lösning måste de höghastighetståg som ska stanna för att släppa av och på passagerare i Linköping färdas på särskilda spår mellan E4-banan och centralstationen.

När järnvägen och stationen placeras under marken kan innerstaden utvidgas över ån på ett naturligt sätt. Härigenom försvinner den barriär som järnvägen annars utgör och trafiken genom Linköping blir också helt störningsfri. Det stjäl inte utrymme för annan byggnation – för en stad som vill expandera vore det klokare att i stället använda marken till bostäder, kultur, handel, restauranger, caféer och affärslokaler. Centrala stationslägen är också avgörande för att resenärerna ska få bra service, underlätta byten mellan olika transportslag och att de samlade restiderna ska bli korta.

Ostlänken i sig ger en regionförstoring i och med höghastighetstågen till och från Stockholmsregionen vilket utökar arbetsmarknaden. Ostlänken frigör också spår och möjliggör utökad pendeltågstrafik, vilket löser den flaskhalsproblematik som finns mellan inte minst Linköping och Norrköping.

Allt detta är av vikt inte bara för Linköping som stad utan också för tillväxten. Vi måste våga lyfta blicken och ta sikte mot framtiden. För att regionen ska fortsätta utvecklas positivt måste företagandet fortsätta utvecklas, både mellan regioner och inom regionen. Då är utvecklingen i Linköping – regionens tillväxtmotor – av högsta vikt.

Staden är människorna. Staden är mötena. Här ska studenter, barnfamiljer, ungdomar, pensionärer och människor mitt i livet tillsammans skapa en stad full av liv. I en sådan vision finns ingen plats för nya höghastighetsspår som går förbi vår stad. Självfallet ska järnvägen byggas där människorna finns.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!