Gör vägen tillbaka enklare

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat med 79 procent. Med hjälp av en väl fungerande sjukförsäkring och sjukskrivningsprocess kan fler snabbare ta sig tillbaka till arbete, skriver Eva Nordmark, TCO.

3 november 2016 06:00

Dagens arbetsmarknad ställer stora krav på arbetstagare. Antingen omfattas du av det moderna flexibla arbetslivet eller så tillhör du en grupp där flexibiliteten är låg, där kontrollen över det egna jobbet minskar. Oavsett vilken grupp du tillhör är riskerna för psykisk ohälsa till följd av stress ett ökande allvarligt problem. Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat med 79 procent.

TCO publicerade nyligen rapporten "Trampolin eller kvicksand – hur tjänstemän uppfattar sin sjukskrivning". Rapporten visar att tjänstemännens uppfattningar skiljer sig åt. För en grupp tjänstemän fungerar sjukförsäkringen som en trampolin där de får stöd i form av arbetsanpassning och rehabilitering och tillgång till företagshälsovård, tar sig tillbaka till arbetet och även får samma eller högre lön som innan sjukskrivningen. För en annan grupp tjänstemän fungerar sjukförsäkringen som kvicksand där de i mindre utsträckning får stöd och har en högre risk att stanna kvar längre i sjukförsäkringen eller att efter återgång i arbete få lägre lön.

Denna polarisering syns även i Östergötlands och Södermanlands län. Här instämmer 35 procent i påståendet att deras arbetsgivare gjort det som rimligen kan förväntas när det gäller rehabilitering, samtidigt som 36 procent inte instämmer. Tillgång till Företagshälsovård stärker möjligheten att komma tillbaka i arbete. I Östergötlands och Södermanlands län anger 54 procent också att de har tillgång till företagshälsovård, men hela 27 procent saknar företagshälsovård.

Om vi ska lyckas minska antalet sjukskrivningar måste vi arbeta tillsammans. TCO ser framför allt tre områden där åtgärder krävs:

1. Regeringen måste se över rehabiliteringskedjan. Samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver utvecklas för att tidigt kunna identifiera och tillgodose sjukskrivnas behov av stöd och aktiva insatser. Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket måste samarbeta för att stärka drivkrafterna för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar. Regeringen måste ta sitt ansvar och gå parterna till mötes i kraven på ett samlat grepp kring företagshälsovården.

2. Inför ett nytt steg i rehabiliteringskedjan då de sjukas arbetsförmåga prövas mot ”arbeten där den försäkrades kompetens kan tas till vara” innan arbetsförmågan prövas mot normalt förekommande arbete. Såväl individen som samhället har investerat i utbildning, det måste tillvaratas. Därför behövs det fler vägar tillbaka till arbetslivet för de som blir sjuka genom mer flexibel sjukskrivning och ökade möjligheter till vidareutbildning.

3. Yrkesverksamma som kontinuerligt försörjer sig på inkomster från tidsbegränsade anställningar hos olika arbetsgivare har i flera avseenden ett sämre skydd. De behöver få möjlighet att beräkna sin sjukpenninggrundande inkomst på inkomst från anställningar som är kortare än sex månader.

Att bli sjukskriven är tufft nog i sig. Samhället måste stötta individer och med hjälp av en väl fungerande sjukförsäkring och sjukskrivningsprocess kan fler snabbare ta sig tillbaka till arbete. Arbetsmarknaden och i förlängningen hela Sverige tjänar på att sjukförsäkringen fungerar som en trampolin och inte som kvicksand.

Eva Nordmark

ordförande TCO

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!