Framtiden är ljus för Sveriges järnväg

Ostlänken är det största infrastrukturprojektet i Sverige. År 2028 ska det vara klart, skriver Mats Johansson och Göran Gunnarsson, Region Östergötland.

18 januari 2017 05:55

Replik på "Klart spår till Stockholm?", ledare 13/1.

En ny järnväg mellan Stockholm och Linköping, Ostlänken, är det största pågående infrastrukturprojektet i Sverige. Budgeten är beräknad till 55 miljarder och projektet ska stå klart år 2028. För Östergötland innebär det väsentligt snabbare förbindelser till Stockholm och möjligheter till en kraftig utökad regional trafik i länet.

Beslutet om att bygga Ostlänken togs av riksdagen år 2012 och i Trafikverkets nationella plan finns reserverade 20 miljarder för bygget fram till år 2025. Återstående finansiering kommer i samband med att den nationella planen för perioden fram till år 2029 kommer att fastställas år 2018. Bygget kommer att påbörjas i Norrköping hösten 2017 inom ramen för ett av Ostlänkens fem delprojekt ”Godshantering Norrköping”.

I Kina satsas rejält på höghastighetståg. Det handlar om 500 miljarder dollar till 2020 och därmed förlängs höghastighetsnätet från 19 000 kilometer till 30 000 kilometer. I Sverige är satsningen blygsammare, men väl så viktig för att skapa tillväxt och utveckla hela landet. Riksdagen fattade i december beslut om att bygga nya stambanor för höghastighetståg, vilket innebär att Ostlänken kommer att byggas för hastigheter på upp till 320 km/tim.

Sverigeförhandlingen kommer att redovisa sitt förslag till utbyggnadsordning med mera för hela projektet 31 december 2017. Inför det förslaget har de en löpande bra dialog med bland andra Region Östergötland. Vi är övertygade om att de förhandlingar som förs kommer att leda till bra resultat för Östergötlands tillväxt och konkurrenskraft.

Låt oss också avsluta med ytterligare ett glädjande besked till Christian Dahlgren (ledare 13/1). I sommar kommer Citybanan genom Stockholm att tas i drift. Ett projekt som regionen varit med och finansierat. Det innebär att pendeltågstrafiken flyttas över till nya spår genom centrala Stockholm, viket innebär att regulariteten kommer att förbättras väsentligt för fjärrtågen. Så framtiden ser ljus ut för oss som tror på en konkurrenskraftig och miljövänlig svensk järnväg.

Mats Johansson (S)

regionstyrelsens ordförande

Region Östergötland

Göran Gunnarsson (C)

ordförande, trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Region Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!